През 2022 г. хората в ЕС са оценили общото си удовлетворение от живота средно на 7,1 точки по скала от 0 (много неудовлетворени) до 10 (на обратния полюс - много удовлетворени). За 18 от 27-те държави в ЕС цялостната удовлетвореност от живота е оценена над или на нивото на средната за Общността, съобщи Евростат.

Рейтингът е най-висок в Австрия (7,9), Финландия, Полша и Румъния (по 7,7), Белгия и Холандия (и двете по 7,6), а най-нисък в България (5,6), Германия (6,5) и Гърция (6,7).

Във всички страни с изключение на България средните оценки на удовлетвореността от живота са над 6, което означава, че повечето хора в ЕС се обявяват за удовлетворени, а не обратното.

Цялостна удовлетвореност от живота в ЕС, 2022 г., - скала от 0 до 10

Изображение: Евростат

Удовлетворението от живота може да бъде повлияно от много фактори като възраст, образование, семейно и финансово положение, както и от комплекса разнородни фактори като индивидуален опит, изборите в живота, приоритетите, които индивидът си поставя и неговите ценности, отбелязва Европейската статистическа служба.

Всеобхватна удовлетвореност от живота

Графика: Евростат

Евростат отбелязва, че това проучване се базира на анализ на много измерения на качеството на живот, допълвайки индикатора, традиционно използван като мярка за икономическо и социално развитие - брутен вътрешен продукт (БВП). Фокусът пада върху цялостния житейски опит - последното измерение на рамката на индикаторите за качество на живот - т.нар. "8+1". Тези осем показатели на качеството на живот засягат различни индивидуални аспекти като материални условия на живот и жизнена среда или заетост, които често се анализират както от обективна, така и от субективна гледна точка. Проучването акцентира именно на цялостното удовлетворение от живота на хората (самооценено по скала от 0 до 10), което е може би е единственият начин да се интегрира разнообразието от преживявания, избори, приоритети и ценности на индивида.

8+1 показателя за качеството на живот

Въз основа на академични изследвания и различни инициативи, следните 8+1 показатели са дефинирани като всеобхватна рамка за измерване на благосъстоянието. В идеалния случай те трябва да се разглеждат едновременно, поради необхдимостта да се търси балан (компромис) между две желани, но несъвместими характеристики:

  • Материални условия на живот
  • Производителна или основна дейност
  • Здраве
  • Образование
  • Свободно време и социални взаимодействия
  • Икономическа и физическа сигурност
  • Управление и основни права
  • Природна и жизнена среда
  • Цялостен опит от живота

Евростат намира за трудно да се измери качеството на живот на (европейските) граждани, но предварителните резултати показват, че си струва да бъде надхвърлена рамката, коятп поставят данните за БВП. Необходим е многоизмерен подход, за да се получи по-всеобхватна представа за качеството на живот и да се избегнат всякакви подвеждащи заключения.