Начинът, по който доходите и националното богатство се разпределят в обществото, определя степента, в която индивидите имат равен достъп до стоките и услугите, произведени в съответната държава. Много важна мярка за разпределението на дохода е средният приравнен (общ) разполагаем доход, изразен в стандарт на покупателна способност (purchasing power standard - PPS) на глава от населението.

През 2020 г. разполагаемият доход е бил средно 17 871 PPS на жител на ЕС. Той варира значително в държавите-членки на ЕС от 28 675 PPS в Люксембург до 7724 PPS в Румъния.

Медианен приравнен разполагаем доход, 2020 г (стандарт на покупателна способност на жител)

Източник: Евростат

Най-високите нива на показателя са регистрирани в западните и скандинавските държави-членки на ЕС - в Люксембург (28 675 PPS), Германия (24 212 PPS), Австрия (23 334 PPS) и Белгия (22 294 PPS).

От друга страна, средният разполагаем доход е по-нисък в повечето южни и източни държави членки - в Румъния (7724 PPS), България (8647 PPS), Унгария (9699 PPS) и Словакия (10 076 PPS).

Евростат пояснява, че приравненият разполагаем доход това е общият доход на домакинството, след данъци и други удръжки, на разположение за разходи и (или) спестяване, разделен на броя на членовете на домакинството, превърнати в приравнени възрастни; членовете на домакинството, претеглени според възрастта им, като се използва така наречената модифицирана скала за еквивалентност на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР).

Приравненият разполагаем доход се изчислява на три стъпки:

сумират се всички парични доходи, получени от всеки източник на всеки член на домакинството - доходи от труд, инвестиции и социални придобивки, плюс всеки друг доход на домакинството; от тази сума се приспадат платените данъци и осигуровки;

за да се отразят разликите в размера и състава на домакинството, общият (нетен) доход на домакинството се разделя на броя на "приравнени възрастни", като се използва стандартна (приравнена) скала - модифицираната скала на ОИСР; тази скала дава теглото на всички членове на домакинството (и след това ги събира, за да се получи приравненият размер на домакинството):

  • 1,0 за първия възрастен;
  • 0,5 за второ и всяко следващо лице на 14 и повече години;
  • 0,3 за всяко дете под 14 години.

Получената цифра се нарича еквивалентен (приравнен) разполагаем доход и се разпределя по равно на всеки член на домакинството.