През 2022 г. брутният вътрешен продукт (БВП) на глава от населението, изразен в стандарти на покупателната способност - СПС (purchasing power standards (PPS)*, варира между 59% от средното за ЕС в България и 261% в Люксембург.

Това показват т.нар. бързи (първи) оценки на Евростат по този показател. От данните се виждат значителни разлики между страните членки на ЕС по отношение на БВП на глава от населението, който се използва за измерване на икономическата активност. През 2022 г. Люксембург и Ирландия регистрират най-високи нива на БВП на глава от населението (съответно 161% и 134% над средното за ЕС).

Следват ги на голямо разстояние Дания (36% над средното за ЕС), Холандия (30%), Австрия (25%), Белгия (21%), Швеция (19%) и Германия (17%).

Графика: Евростат

За разлика от тях България (41% под средното за ЕС равнище, 45% през 2021 г. - виж графиката по-долу), Словакия (33%) и Гърция (32%) регистрират най-нисък БВП на глава от населението. 

Във връзка с обявените днес от Евростат данни НСИ отбелязва, че Швеция, Германия, Финландия, Малта и Франция са другите държави членки на ЕС с БВП на човек от населението над средния за ЕС. Италия, Словения, Кипър и Чехия са с по-малко от 10 на сто под тази средна стойност, следвани от Литва, Естония и Испания с между 10 на сто и 20 на сто по-ниски от средното. БВП на човек от населението на Полша, Унгария, Португалия, Румъния, Латвия и Хърватия е с до 30 на сто по-нисък от средното за ЕС равнище, докато Гърция и Словакия са с до 40 на сто по-ниски от средното за ЕС равнище. България отчита БВП на човек от населението с 41 на сто под средното за ЕС равнище.

Евростат прави важни уточнения за лидерите Люксембург и Ирландия.

За Люксембург: Показателят на тази дъражва до известна степен се обяснява с факта, че голям брой погранични работници са включени в общия брой на работната сила на страната и допринасят за увеличението на нейния БВП, а същевременно не се считат за част от местното население, което се използва при изчисляването на БВП на глава от населението. Техните разходи за потребление се записват в националните сметки в държавата им на пребиваване.

Ирландия: Високото ниво на БВП на глава от населението в Ирландия може отчасти да се обясни с наличието на големи мултинационални компании, притежаващи интелектуална собственост. Свързаното с тези активи договорно производство допринася за БВП, докато голяма част от приходите, спечелени от това производство, се връщат на крайните собственици на компаниите в чужбина.

Представените бързи (първи) оценки (прогнози) за 2022 г. се основават на данни за БВП и населението за 2022 г., извлечени на 17 март 2023 г., и най-новите налични ППС. Ревизираните прогнози ще бъдат публикувани през юни 2023 г., съобюава Евростат.

При международни сравнения на данните от националните сметки (като БВП на човек от населението) е желателно данните не само да се изразяват в обща валута, но и да се коригират за разликите в нивата на цените. Неспазването на това би довело до надценяване на нивата на БВП за страни с високи нива на цените в сравнение с държави с ниски нива, пояснява НСИ.

*Паритетите на покупателната способност /ППС/ измерват съотношенията на цените в сравняваните страни и се използват за превръщане на стойностните показатели в единна условна валута, наречена "стандарт на покупателната способност" /СПС/, която изравнява покупателната сила на различните национaлни валути, т.е 1 СПС купува еднакво средно количество стоки и услуги във всички страни, докато за да се купи същият обем стоки и услуги в зависимост от националното ценово равнище ще бъде необходимо различно количество национална валута.

Графика: НСИ