На Портала за обществени консултации към правителството е публикуван проект на Постановление на МС (ПМС) за определяне на правилата за възлагане на дейности по инвестиции от крайни получатели на средства от Механизма за възстановяване и устойчивост (МВУ).

МВУ е инструмент, който цели да осигури ефективна и значителна финансова подкрепа за ускоряване на прилагането на устойчиви реформи и свързаните с тях публични инвестиции в държавите членки на ЕС, посочва вицепремиера Асен Василев, вносител на проекта на ПМС.

Ключово условие за изпълнение на Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) и изплащането на средствата по Механизма от Европейската комисия е защитата на финансовите интереси на ЕС и предприемането на мерки от държавите членки, които гарантират предотвратяването, разкриването и коригирането на измами, корупция и конфликти на интереси. С цел да се регламентира реда за сключване на договори за изпълнение на дейности от крайни получатели, както и да се намали рискът от измами, корупция и конфликт на интереси при разходване на средства от Механизма, следва да се създадат и одобрят правила за възлагане на дейности по инвестиции от крайни получатели, които не са възложители по Закона за обществените поръчки, коментира вицепремиерът.

Това е подход, приложим по оперативните програми, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове, в резултат на което е натрупан значителен опит както от органите, участващи в управлението и контрола на тези програми, така и от изпълнителите на проекти. Този подход е разпознаваем и приложим от участниците в икономическия живот на страната, което ще намали стреса в системата от въвеждането и прилагането на нови правила, допълва Василев.

Проектът залага на това, че крайните получатели трябва да възлагат дейности след провеждане на процедура за избор с публична покана при спазване принципите на свободна конкуренция, равнопоставеност, недопускане на дискриминация, пропорционалност и публичност.

Изпълнението на голяма част от инвестициите, включени в НПВУ, ще се осъществява посредством сключването на договори с крайни получатели, които не са възложители по Закона за обществените поръчки. За осъществяване на дейностите по инвестициите ще е необходимо тези крайни получатели да сключват договори за изпълнение с други субекти.

При разходване на средствата следва да се съблюдава принципа на добро финансово управление. На равнище изпълнение на инвестиционен проект това означава, че крайният получател следва да използва предоставените средства при спазване на принципите на икономичност, ефикасност и ефективност. В този смисъл той трябва да изпълнява дейностите по проекта като цели постигането на оптимално съотношение качество - цена и най-доброто съотношение между използваните ресурси и постигането на целите.

Средство за постигането на тази цел е осигуряването на публичност и прозрачност при подготовката и изпълнението на дейностите по инвестициите, както и свободна и лоялна конкуренция между потенциалните изпълнители.

Предложения и коментари по предложението могат да се правят до 21 април.