Асоциацията на индустриалния капитал в България /АИКБ/ е против увеличаването на минималната заплата в период на криза и ръст на безработицата, вменяването на бизнеса на несвойствени според организацията социални разходи, сред които е заплащането от предприятията на първите три дни от обезщетенията за временна нетрудоспособност, както и плащането от предприятията на отпуск за времето на ползване на отпуск по майчинство, допълнителното възнаграждение за прослужено време. Това посочват от работодателската организация в препоръките си към държавния бюджет на България за 2021 г.

АИКБ настоява за намаляване на несправедливо, според организацията, високия коефициент на редукция на пенсиите от първия стълб за хората, които се осигуряват и във втория стълб, което да бъде отразено в бюджета на ДОО, а оттам - и в общия държавен бюджет.

От Асоциацията са против анонсираните намерения за увеличение на пенсиите по начин, изкривяващ според организацията връзката с осигурителния принос, предоставянето на помощи за всички деца, както и други мерки за подкрепа, която не е социално и икономически обоснована. Другите политики, които според АИКБ се нуждаят от осигуряване на необходимото финансиране в Бюджет 2021 г., са в областите "Енергетика", ВиК, "Образование, наука и култура", "Здравеопазване", "Сигурност и отбрана", "Държавно управление и електронно правителство".

АИКБ прогнозира, че икономиката ни няма да се възстанови бързо и очаква по-скоро БВП през 2021 г. също да е под нивото на 2019 г. "Очакваме тези реалности да са отчетени в проектобюджет 2021 поне със същата тежест, като предизборната ситуация".

От Асоциацията изтъкват, че "най-мрачните прогнози за срив на БВП в диапазона минус 7.1 на сто - минус 8,5 на сто" не се очаква да се сбъднат и напомнят, че са прогнозирали спад на БВП за 2020 г. при различните сценарии от минус 3,5 на сто до минус 5,5 на сто.

АИКБ декларира подкрепа за данъчната стабилност при запазване на равнищата на данъчните ставки и на равнищата на осигурителните вноски за 2021 година.

АИКБ препоръчват в разходната част на Бюджет 2021 да бъдат предвидени капиталови разходи, които да осигурят завършването на започнати в текущата и предходните години проекти, и средства за бързо разплащане с бизнеса. Трябва да бъдат предвидени и буфери, които да бъдат използвани за мерки за запазване на работните места и за подкрепа на успешните предприятия, пострадали от кризата, намаляване на негативните ефекти от кризата и недопускане на прекомерен бюджетен дефицит, който да ни отдалечи от еврозоната.

АИКБ апелира за ефективно управление на държавния дълг. "Емитирането на нов държавен дълг, макар и формално аргументирано с тезата за покриване на дефицити, реално трябва да е съобразено с възможностите на българската икономика при ясно заявен приоритет - финансиране на мерки и инвестиции, които ще повишат конкурентоспособността и ще противодействат на икономическата криза, а не за предизборни социални плащания и помощи", изтъкват от организацията.

Според АИКБ няколко са основните политики, на които трябва да се обърне особено внимание и да се осигури необходимото финансиране в Бюджет 2021 г. Сред тях са свързаните с човешките ресурси. От организацията искат изработване на постоянно действащо антикризисно законодателство за подкрепа на заетостта и доходите в българската икономика. Според АИКБ е необходимо държавата да продължи подкрепата си за засегнатите сектори чрез удължаване на мярката за подкрепа на заетостта и доходите на работници и служители и през 2021 г., като в Бюджет 2021 трябва да бъдат предвидени съответните средства. Трябва да се разработят и други механизми на подкрепа на затруднените предприятия, които да поощряват бенефициентите да прилагат собствени програми и действия за възстановяване и растеж на компаниите.