Асоциация на индустриалния капитал в България /АИКБ/ смята, че българската икономика е възможно да нарасне през 2020 година между 2.5 и 3 на сто. Това е записано в препоръки на работодателската организация към държавния бюджет на страна за 2020 г., разпространени от пресцентъра на Асоциацията. Европейската комисия прогнозира ръст на българската икономика през 2020 г с 3.4 на сто, Международният валутен фонд - ръст с 3.2 на сто, а Световната банка - с 3 на сто. На този фон, според АИКБ, прогнозата на БНБ за ръст с 3.6 на сто звучи твърде оптимистично.

От АИКБ изтъкват, че препоръките й са базирани единствено на Средносрочната бюджетна прогноза за периода 2020 - 2022 г., одобрена от Министерски съвет на 11 април.

Реформите

Прогнозата за очаквания ръст на БВП през следващата година на Асоциацията е мотивирана от външно-икономически и политически рискове, от очакванията на бизнеса и от задържащите фактори на вътрешната среда, произтичащи от твърде бавното и пасивно според АИКБ провеждане на политики и реформи в редица сфери. По тази причина АИКБ препоръчва Бюджет 2020 г. да бъде изготвен така, че да осигури инструменти, стимули и условия за ускоряване на реформи в тези сектори. АИКБ приканва бюджетът да бъде разумно ползван като действен инструмент за хеджиране на глобалните рискове и максимално оползотворяване на вътрешните възможности.

 

Човешки ресурси

Според АИКБ основните политики, на които трябва да се обърне особено внимание и да се осигури необходимото финансиране в Бюджет 2020 г., са: свързани с човешките ресурси. АИКБ смята, че трябва да бъдат предприети редица мерки за увеличаване на човешките ресурси в трудоспособна възраст в краткосрочен план, които да са насочени в 3 посоки: реформа в пенсионната система и ускоряване на темпа на нарастване на пенсионната възраст за мъжете и жените, кампания за връщане на българи, работещи и/или учещи в чужбина и облекчаване на административните процедури за внос на работна ръка от трети страни, в посока намаляване на изискуеми документи, намаляване на сроковете и таксите за издаване на разрешителни за работа и работни визи. За поредна година АИКБ настоява за увеличение на средствата за активни политики за насърчаване на заетостта чрез Националния план за действие по заетостта. Фокусът на средствата от държавния бюджет, насочени към увеличение на заетостта и намаляване на безработицата, трябва да е насочен към квалификация и преквалификация на работната сила, включително на заетите за увеличаване на производителността им.

 

Фалшивите болнични

АИКБ отново се обявява срещу "продължаващото вменяване на несвойствени за бизнеса социални разходи", като например: първите три дни от обезщетенията за временна нетрудоспособност - АИКБ предлага като ефективна мярка за борба с "фалшивите" болнични листове въвеждане на период на изчакване, в който да не се изплаща обезщетение за временна нетрудоспособност нито от осигурителя, нито от осигурителния институт; АИКБ настоява да се приложи решението на Европейския съд, според което не се полага платен отпуск за времето на отпуск по майчинство; по въпроса за допълнителното възнаграждение за прослужено време, т. нар. "класове", определяни административно от МС, АИКБ предлага отмяна на този останал от миналото подход за индексиране на възнагражденията, който днес, според организацията, дискриминира работниците и служителите по няколко признака.

 

Минимална заплата

АИКБ отново настоява за нов подход при определянето на минималната работна заплата /МРЗ/ за страната. Предлага се минималните месечни работни заплати и минималното заплащане за час да се определят чрез бипартитно колективно договаряне между браншовите (отрасловите) работодателски и синдикални организации. Договарянето да се извършва по икономически дейности, като по този начин то ще замени договарянето на минималните осигурителни доходи. За минимална работна заплата за страната би трябвало да се приема най-ниската минимална работна заплата от всички бипартитно договорени МРЗ.

Резултатите от анкета, проведена сред членовете на АИКБ, показват, че 53 на сто от анкетираните смятат, че минималната работна заплата през 2020 година трябва да бъде 560 лв. или дори по-малко. 9 от 10 участници в анкетата смятат, че максималният осигурителен доход трябва да остане 3000 лв. или да намалее.

Административното вмешателство при определянето на минималната работна заплата и максималния осигурителен доход води до сиви практики на пазара на труда, смятат от АИКБ. Според работодателите това демотивира нискоквалифицираните кадри да се квалифицират и да увеличават производителността на работната си сила, а средноквалифицираните - да се развиват.

 

Енергетика

През 2019 година много често цената на електроенергията, продавана на Българска независима енергийна борса, е значително по-висока от средната цена на електроенергията в ЕС и в пъти по-висока от цената на електроенергията във Германия, Франция, Австрия, Швейцария и други европейски страни, изтъкват работодателите и напомнят, че заради високата борсова цена на електроенергията, в началото на юли няколко български индустриални предприятия временно прекратиха работа. Дългосрочният ефект от скъпата електроенергия е намаляване на конкурентоспособността на българската икономика. От АИКБ предлагат в Бюджет 2020 да бъде предвидено увеличено финансиране за КЕВР и контролните органи, така че те да могат в кратки срокове да установяват и наказват пазарните манипулации при търговията с електрическа енергия.

 

Образование, наука и култура

АИКБ категорично подкрепя увеличаване на средствата в бюджета за сектор "Образование и наука", които сега са недофинансирани. Според АИКБ акцент в разходването на допълнителното финансиране следва да е насочен не само в увеличение на учителските заплати и издръжката на образователните институции, а приоритетно към развитие на техническите университети, професионалното образование, приложните научни изследвания, "защитените" професии и тези с очакван недостиг на пазара на труда и държавни стипендии, с ангажимент за реализация на студентите в страната.

Реформата в сферата на образованието следва да се подкрепи и ускори, поради което АИКБ настоява за предвиждане на съответните средства и механизми в Бюджет 2020 за: поетапно съкращаване с 40 на сто на план-приема във висшите училища, финансиран от държавния бюджет, и привеждането му в тясно съответствие с потребностите на пазара на труда; промяна на системата на финансиране на висшето образование и въвеждане на ангажимент за работа в страната за определен период на завършилите студенти - държавна поръчка; намаляване на срока на обучение в бакалавърска степен до 3 години, при запазване на размера на финансирането; съкращаване на срока на средното образование до 11 клас посредством оптимизиране на учебните програми и скъсяване на ненужно дългите летни ваканции;

въвеждане на задължителна лятна практика за учениците от 8 да 11 клас, особено на тези, включени в професионално образование.

 

Здравеопазване

АИКБ препоръчва в Бюджет 2020 да се включат разчети, които недвусмислено да показват развитие и реализация на конкретни реформи в здравноосигурителната система. Препоръчва се увеличаване на дела на разходите за превенция и профилактика за сметка на дела на разходите за болнична медицинска помощ и разходите за медикаменти. АИКБ смята, че заплащането на извършените здравни услуги трябва да е функция на резултатите. Ефективността и ефикасността на здравноосигурителната система ще се повиши, ако се създаде конкурентна среда и се демонополизира дейността на НЗОК.

АИКБ нееднократно е предупреждавала за нереалистично високия брой на пенсиите по инвалидност и отново апелира за предприемане на решителни действия, пише в препоръките. Работодателите настояват за продължаване на реформата в медицинската експертиза и експертизата на работоспособността, за да се прекрати източването на средства от НОИ.

 

Сигурност и отбрана

АИКБ се обявява категорично за намаляване на разходите за сектор "Вътрешен ред и сигурност" както като абсолютна стойност, така и като относителен дял спрямо БВП и спрямо общата сума на бюджетните разходи. АИКБ настоява при увеличаване на разходите за отбрана, приоритет да има българската отбранителна промишленост там, където това е възможно, а където не е - да се ползва активно практиката на индустриално сътрудничество / офсетни поръчки.

 

Държавно управление и електронно правителство

АИКБ би подкрепила преструктурирането и редуцирането на бюджетите на министерствата и ведомствата. Според работодателите в издръжката на държавната и общинските системи и администрация има резерви, които могат да бъдат използвани. Също така трябва да бъде направен функционален анализ и да се предприемат мерки за закриване на държавни структури с отпаднали, дублирани или затихващи функции.

АИКБ смята, че правителството трябва да положи още по-големи усилия за засилване и развиване на прилагането на програмното бюджетиране. Увеличението на финансирането за бюджетните разпоредители трябва да бъде свързано с постигането на определени цели и конкретни резултати. АИКБ счита, че следващите години са подходящ период за реформа в държавната администрация и за съкращаване на човешки ресурси, заети в държавния апарат. В период, в който във всички сектори на бизнеса се отчита дефицит и липса на кадри, освободените от държавната администрация служители ще бъдат наети от реалния сектор, което ще подкрепи българския бизнес, ще облекчи държавния бюджет и няма да се отрази на нивото на безработицата в страната, смятат работодателите.

АИКБ отбелязва, че внедряването на електронни услуги и създаването на функциониращо електронно правителство закъсняват и че на практика обхватът на електронните услуги е ограничен, въпреки постоянно отделяните средства за целта.

 

Препоръки на АИКБ относно макрорамката на Бюджет 2020 и относно размера на приходите и разходите

 

АИКБ настоява Бюджет 2020 да бъде балансиран. В период на икономически растеж трябва да се извършват реформи и да се увеличават резервите, които биха били нужни на икономиката при неизбежната и последваща икономическа криза, а не да се формират бюджетни дефицити, които да се финансират с нови държавни дългове. Правителството трябва да се стреми към номинално намаляване на нивото на държавния дълг. Това намаление би могло да бъде по-голямо, ако бюджетът бъде планиран балансиран.

АИКБ се надява в проекта на бюджет за 2020 г. да бъде запазена тенденцията за поддържане на дела на средствата, преразпределяни от държавния бюджет, под 40 на сто. АИКБ продължава да подкрепя данъчната стабилност при запазване на равнищата на данъчните ставки и на равнищата на осигурителните вноски за 2020 година.

Според АИКБ бюджетните приходи следва да се планират по-реалистично. Те не трябва да бъдат подценявани, каквато практика според организацията има напоследък. Реалистичният подход при планиране на бюджетните приходи ще даде възможности в държавния бюджет да бъдат планирани допълнителни разходи за финансиране на политики и реформи, както и за подкрепа на икономическия растеж чрез държавни инвестиции в инфраструктура и иновации. Подценяването на бюджетните приходи води до преизпълнението им и формирането на излишъци, които се харчат по усмотрение на правителството за разходи с ниска ефективност, смятат от АИКБ.

От организацията препоръчват в разходната част на Бюджет 2020 да бъдат предвидени буфери, които предвид влошените прогнози и спадащото индустриално производство и при неблагоприятно развитие на българската икономика като следствие на световна или европейска икономическа криза, да бъдат използвани за запазване на работните места, намаляване на негативните ефекти от кризата и недопускане на прекомерен бюджетен дефицит, който да ни отдалечи от еврозоната.

Изпълнителната власт трябва да продължи борбата със сивата икономика и контрабандата. Ефективен инструмент за повишаване на бюджетните приходи (а и подобряване на корпоративното управление) е и приватизирането на миноритарни дялове от държавни компании посредством тяхната продажба на Българска фондова борса.