Работещите във временно затворените с акт на държавен орган заради COVID-19 икономически дейности ще получават компенсация в размер на 75 на сто от осигурителния им доход до края на юни 2021 г. Това реши правителството с одобряването на промени в ПМС 325, в което се регламентират редът и условията за изплащането на този вид финансова подкрепа, съобщиха от пресслужбата на кабинета.

Компенсациите ще се изплащат за не повече от 60 дни в рамките на 2020 година и за не повече от 90 дни в рамките на 2021 година, в които наетите лица са ползвали неплатен отпуск заради наложени ограничения за осъществяване на дейността, за която са наети, с акт на държавен орган.

Финансовите средства, необходими за изплащане на компенсациите, са осигурени от Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" чрез финансовия механизъм REACT-EU. Предвижда се запазване на условията и реда за кандидатстване и получаване на финансовата подкрепа.

Правителството прие и промени в Постановление номер 151 на Министерския съвет от 2020 г. за определяне на условията и реда за изплащане на средства на работодатели за запазване на заетостта на работници и служители в сектори и икономически дейности, засегнати от разпространението от COVID-19. Промените предвиждат удължаване на срока за изплащане на средствата за запазване на заетостта на работници и служители до 31 май 2021 г.

И през допълнителния период на прилагане на мярката размерът на подкрепата от държавата ще е в размер на 60 на сто от осигурителния доход и от дължимите от работодателя осигурителни вноски за месец октомври 2020 г.

След промяната на Постановлението за изплащане на средства ще могат да кандидатстват работодатели, доказали спад на приходите от продажби през месеца, предхождащ месеца на кандидатстване, с не по-малко от 20 на сто спрямо усреднените приходи за 2019 г.

До 15 април 2021 г. работодателите ще могат да подават заявления за изплащане на средства за периода от 1 януари до 31 март 2021 г. Заявленията ще се разглеждат и финансират по досегашния ред.

Финансовите средства ще се превеждат на съответния работодател по банков път от Националния осигурителен институт.

Постановлението влиза в сила от 1 април 2021г.