Производството на електроенергия нараства, потреблението намалява слабо, салдото (износ-внос) остава положително. Малко по-добри са данните за участието на базовите централи. Делът на възобновяемите енергийни източници в преносната и разпределителната мрежа остава на минус, но и тук показателите се придвижват леко нагоре. Положително остава и участието на водноелектрическите централи (ВЕЦ). Това става ясно от оперативната справка на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) за енергийния баланс на България (1.01.2021 - 04.04.2021), спрямо аналогичния период на 2020 г.

Производството на електроенергия за времето от първия ден на януари до четвъртия ден на месец април тази година е в обем от 12 678 307 MWh и нараства с 4.66 % (плюс 4.65 % отчетени преди седмица). За същия период на 2020 г. производството на електроенергия е възлизало на 12 113 808 MWh.

Потреблението на електроенергия за сравнявания период на настоящата с предходната година е от порядъка на 11 394 832 MWh, което е спад (минус) с 0.12 % (отчетено изравняване от 0.00 % преди седмица). За сравнение, през миналата година потреблението на ток е достигало до 11 408 124 MWh.

Салдото (износ-внос) остава положително и за периода от 1 януари до 4 април тази година достига до обем от 1 283 475 MWh, което е ръст с 81.88 % ( плюс 86.90 процента отчетени преди седмица, плюс 113.39 % преди две седмици). За аналогичния период на предходната 2020 година салдото (износ-внос) е било в обем 705 684 MWh.

3е-news.net

Слаб ръст, но за пореден отчетен период е регистриран при участието на базовите централи, макар че все още остават на минус. Така например, за времето от първия ден на януари до четвъртия ден на месец април тази година базовите централи са участвали с обем от 10 126 744 MWh, което е спад (минус) с 3.39 % (минус 3.57 % отчетени преди седмица) спрямо предходната година. През аналогичния период на 2020 г. участието на базовите централи е било от порядъка на 10 481 712 MWh.

Делът на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) в преносната и разпределителната мрежи се подобрява, но предвид сезона все още остава на минус.

За сравнявания период на настоящата 2021 г. от началото на януари до четвърти април участието на ВЕИ в преносната мрежа е в обем от 361 348 MWh и намалява (минус) с 10.51 % в сравнение с предходната 2020 г. (минус 12.59 % отчетени преди седмица). За сравнение, тогава ВЕИ са участвали в преносната мрежа с 403 773 MWh. По-лошите данни през посочения период на настоящата година в частност се дължат на спада на вятърните (минус 11.86 %) и фотоволтаични (минус 6.85 %) мощности и биомасата (минус 9.11 %).