Брутният вътрешен продукт (БВП) за 2022 г., получен като сума от тримесечни данни, възлиза на 165 384 млн. лв. по текущи цени. Като прираст, БВП за 2022 г. се увеличава в реално изражение с 3.4% спрямо 2021 г. по предварителни и сезонно изгладени данни. Това съобщи Националният статистически институт (НСИ).

За 2022 г. БВП достига номинален стойностен обем от 165 384 млн. лева. Преизчислен в щатски долари при средно годишен валутен курс от 1.861798 лв. за 1 щатски долар, БВП възлиза на 88 830 млн. долара. На човек от населението се падат 24 252 лв. от обема на показателя, или 13 026 долара. Преизчислен в евро, БВП е съответно 84 559 млн. евро, като на човек от населението се падат 12 400 евро.

Брутната добавена стойност възлиза на 145 614 млн. лева. Реалният стойностен обем на показателя е с 3.4% по-висок в сравнение с този, достигнат през 2021 година.

Индустриалният сектор създава 29.5% от добавената стойност на икономиката, което e увеличение с 5.7 процентни пункта в сравнение с 2021 година. Секторът на услугите намалява до 65.5%, при 71.2% през 2021 година, а аграрният сектор остава без промяна - 5.0% от добавената стойност.

Графика: НСИ

През четвъртото тримесечие на 2022 г. БВП нараства с 2.3%, а брутната добавена стойност (БДС) с 2.8% в сравнение с четвъртото тримесечие на 2021 г.

Растежът на БДС се определя от увеличението при дейностите строителство - 27.6%, професионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейности - 5.6%, промишленост - 3.5%, държавно управление; образование; хуманно здравеопазване и социална работа - 2.9%, финансови и застрахователни дейности - 2.1 %, култура, спорт и други дейности - 1.9%, създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения - 1.7%.

Спад на годишна база е регистриран в дейностите търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство - с 1.6%, операции с недвижими имоти - 1.0%, както и в селско, горско и рибно стопанство - с 0.3%.

По отношение на компонентите на крайното използване влияние за регистрирания икономически ръст има крайното потребление с увеличение от 5.8% и бруто образуване на основен капитал - с 1.1%.

През четвъртото тримесечие на 2022 г. износът на стоки и услуги се увеличава с 9.0%, а вносът на стоки и услуги - с 9.3%, в сравнение с четвъртото тримесечие на 2021 г. по сезонно изгладени данни.

Графика: НСИ

През четвъртото тримесечие на 2022 г. БВП нараства с 0.6% спрямо предходното тримесечие. Брутната добавена стойност в икономиката нараства с 0.7% на тримесечна база. Сезонно изгладените данни за четвъртото тримесечие на 2022 г. показват нарастване на крайното потребление с 2.0% и на бруто образуване на основен капитал - с 1.6%, спрямо предходното тримесечие. Износът на стоки и услуги увеличава равнището си с 1.5%, а вносът на стоки и услуги нараства с 1.9%.

НСИ пояснява, че Брутният вътрешен продукт по пазарни цени е крайният резултат от производствената дейност на резидентните производствени единици. Той може да се дефинира по три начина:

- БВП е сума от брутната добавена стойност, създадена в икономиката, плюс данъците минус субсидиите върху продуктите.

- БВП е сума от крайно използваните продукти и услуги от резидентните единици плюс износа на стоки и услуги минус вноса на стоки и услуги.

- БВП е сума от компенсацията на наетите лица, нетните данъци върху производството и вноса, брутния опериращ излишък и смесения доход.

Брутната добавена стойност е разликата между произведената брутна продукция и междинните производствени разходи.

Сезонното изглаждане на статистическите показатели в НСИ се осъществява с помощта на официално препоръчания от Евростат софтуерен продукт JDemetra+, при което се прилага алгоритъмът TRAMO/SEATS. Прилага се директен метод за сезонно изглаждане, при който агрегираните показатели и техните компоненти се подлагат на самостоятелно изглаждане.

БВП на един зает

По предварителни данни за 2022 г. БВП на един зает се увеличава реално с 2,1 на сто в сравнение с предходната година, съобщи НСИ.

Заетите в икономиката са 3 502,1 хил., а общият брой отработени часове е 5 668,9 милиона. Структурата на заетостта по икономически сектори през 2022 г. спрямо 2021 г. показва увеличение на относителния дял в сектора на услугите и намаление на относителния дял в аграрния сектор.

На един зает се падат 47 224,4 лв. от текущия обем на БВП, като всеки зает създава средно 29,2 лв. БВП за един отработен час.

През 2022 г. БДС средно на един зает се увеличава реално с 2,2 на сто, а на един отработен човекочас се увеличава реално с 2,2 на сто.