Правителството одобри годишния отчет за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2019 г. и доклада към него, също така предложи на Народното събрание да го разгледа и приеме. Това съобщи пресслужбата на кабинета.

В него е отбелязано, че 2019 г. приключи с дефицит по консолидираната фискална програма (КФП) на касова основа в размер на 1 152,4 млн. лева. Отнесено към БВП това представлява 1 процент от БВП. За сравнение, в разчетите към ЗДБРБ за 2019 г. е заложен дефицит за годината в размер на 2 432,6 млн. лв., което означава, че се отчита номинално подобрение на бюджетното салдо с 1 280,2 млн. лева.

Отчетеният за годината дефицит се дължи на извършените еднократни разходи във връзка с реализирането на инвестиционния проект за придобиване на нов тип многофункционален боен самолет за българските военновъздушни сили. Бюджетното салдо на сектор "Държавно управление" за 2019 г. по методологията на Европейската система от национални и регионални сметки (ЕСС 2010), съгласно априлските Нотификационни таблици за дефицита и дълга, е положително в размер на 2,1 процента от БВП, което съответства на разпоредбите на чл. 25, ал. 2 на Закона за публичните финанси.

Разходите, включително вноската в бюджета на ЕС, по КФП за 2019 г., възлизат на 45 201,0 млн. лв., което представлява 97,6 на сто спрямо разчета за 2019 г. Разходите по КФП, като процент от БВП, представляват 38,1 на сто от БВП за 2019 г., при 36,0 процента от БВП за 2018 г., посочват от МС.

Лихвените плащания възлизат на 648,8 млн. лв. (96,9 на сто от планираните за 2019 г.), текущите нелихвени разходи - на 35 753,9 млн. лв. (99,7 на сто от разчета за годината), капиталовите разходи (вкл. нетният прираст на държавния резерв) -7561,5 млн. лв. (89,4 на сто от разчетите към ЗДБРБ за 2019 г.) и предоставените текущи и капиталови трансфери за чужбина - 43,7 млн. лв., при планирани с разчетите към ЗДБРБ за 2019 г. 14,4 млн. лева.

Вноската на България в общия бюджет на ЕС възлиза на 1 193,1 млн. лв. (1 процент от БВП), което е в съответствие с действащото през годината законодателство в областта на собствените ресурси на ЕС.

Със същото решение правителството одобри Годишен доклад и отчет за дейността на Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система за 2019 г. (или т.нар. "Сребърен фонд") и Годишен отчет за състоянието на държавния дълг за 2019 г., които предстои да бъдат внесени в Народното събрание.

Общият паричен ресурс към 31.12.2019 г. по сметката на Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система в Българската народна банка е в размер на 3 104,1 млн. лв., от който 3 104,0 млн. лв. са депозирани в отделна сметка. Размерът на държавния дълг към 31.12.2019 г. е 22 023,0 млн. лв., се посочва в съобщението.