Месечната инфлация е -0.2%, а годишната инфлация е 2.3%. Инфлацията е измерена чрез ИПЦ, като месечната инфлация се отнася за май 2024 г. спрямо предходния месец, а годишната инфлация е за май 2024 г. спрямо същия месец на предходната година. Това съобщи на интернет страницата си днес Националнися статистически институт (НСИ).

През май 2024 г. спрямо предходния месец най-голямо е намалението на цените в групите: "Съобщения" (-1.5%), "Развлечения и култура" (-1.0%), "Транспорт" (-0.9%) и "Хранителни продукти и безалкохолни напитки" (-0.5%). Най-голямо увеличение е регистрирано в групите: "Алкохолни напитки и тютюневи изделия" (+1.0%), "Ресторанти и хотели" (+0.6%), "Облекло и обувки" (+0.6%) и "Разнообразни стоки и услуги" (+0.6%).

Графика: НСИ

На месечна база НСИ отчита дефлация и през май - след април. Инфлацията от началото на годината (май 2024 г. спрямо декември 2023 г.) е 0.4%, а средногодишната инфлация за периода юни 2023 - май 2024 г. спрямо периода юни 2022 - май 2023 г. е 5.1%.

Измерена чрез хармонизирания индекс на потребителските цени (ХИПЦ), през май 2024 г. месечната инфлация е 0.0%, а годишната (спрямо май 2023 г.) е 2.7%. ХИПЦ е сравнима мярка на инфлацията на държавите от ЕС. Той е един от критериите за ценовата стабилност и за присъединяването на България към еврозоната.

Графика: НСИ

По този измерител инфлацията от началото на годината (май 2024 г. спрямо декември 2023 г.) е 0.6%, а средногодишната инфлация за периода юни 2023 - май 2024 г. спрямо периода юни 2022 - май 2023 г. е 5.1%.

Критерият за ценова стабилност налага размерът на инфлацията да не надвишава с повече от 1,5 процентни пункта размера на инфлацията на 3-те държави членки с най-добри показатели. Къде е България според този критерий, ще се разбере в следващите дни, след като Евростат обобщи информацията за инфлацията за месец май по страни.

ХИПЦ, както и ИПЦ, измерват общото относително изменение в равнището на цените на стоките и услугите. Двата индекса се изчисляват от една и съща кошница от стоки и услуги и от едни и същи цени, но се различават по използваните тегла. ХИПЦ се изчислява с тегла, представляващи относителните дялове по групи стоки на индивидуалното и колективното потребление на всички домакинства (включително институционалните и чуждестранните) на икономическата територия на страната.