През първото тримесечие на 2021 г. броят на безработните е 204 000, от които 114 хил. (55.9%) са мъже и 90 хил. (44.1%) - жени. Коефициентът на безработица е 6.3%, съответно 6.6% за мъжете и 6.0% за жените, съобщи Националният статистически институт (НСИ).

11.5% от всички безработни са с висше образование, 50.2% - със средно, и 38.3% - с основно или по-ниско образование. Коефициентите на безработица по степени на образование са съответно 2.3% за висше образование, 5.7% за средно образование и 20.4% за основно и по-ниско образование.

През отчетното тримесечие броят на безработните с продължителност на безработицата под една година е 115.6 хил., или 56.6% от всички безработни, а продължително безработни (от една или повече години) са 88.4 хил., или 43.4% от всички безработни. Коефициентът на продължителна безработица е 2.7%, съответно 2.8% за мъжете и 2.7% за жените.

От общия брой на безработните 175.7 хил., или 86.1%, са имали предишна работа, която са напуснали главно поради уволнение, съкращение или принудително приключване на бизнеса, приключване на сезонна или друга временна работа, а 28.3 хил., или 13.9%, търсят първа работа.

Графика: НСИ

Коефициентът на безработица за възрастовата група 15-29 навършени години е 11% - при мъжете е 13.1%, а при жените - 8.2%.

Останалите извън пазара на труда

През първото тримесечие на 2021 г. общият брой на икономически неактивните лица (лицата извън работната сила, тоест извън заетите и безработните) е 2 660.2 хил., от които 1 080.3 хил. (40.6%) са мъже и 1579.9 хил. (59.4%) -жени. Икономически неактивните лица на възраст 15-64 навършени години са 1256 хил., или 28.6% от населението в същата възрастова група.

Таблица: НСИ