Главна следваща задача е пълна либерализация пазара на едро. Имаме вече такъв текст и в Закона за енергетиката, че от 01.07.2021 г. ще стартира либерализиране на пазара на (електроенергия) едро. Това каза в интервю за 3е-news.net председателят на парламентарната енергийна комисия Валентин Николов.

Той уточни, че това е необходимо, за да се премине към механизъм за капацитет. Реформата предвижда премахване на обществения доставчик в лицето на НЕК, крайните снабдители/доставящи енергия на домакинствата/ ще купуват електроенергия от свободния пазар /БНЕБ/ и ще доставят такава с норма на печалба, определена от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), като ще имат горна граница /КАП/, над която нямат право да продават.

По думите на депутата от ГЕРБ Николов, ангажиментът на България пред Европейската комисия е до 2025 г. да либерализираме и пазара на дребно, т.е. домакинствата. Идентификацията на енергийно бедните и уязвими потребители е от съществено значение за този процес. Задължение на КЕВР е да изработи платформа за избор на доставчик само с един клик на мишката, което вече е налице.

На въпрос: Какви ще са ползите на свободния пазар след приетите промени в Закона за енергетиката?, Валентин Николов отговори: "Продължаваме либерализацията на пазара. С направените изменения в Закона за изменение и допълнение на Закона за енергетиката създаваме ликвидност на свободния пазар като всички възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) и когенерации с инсталирана мощност от 500 kW до 1 MW ще трябва да сключат договори за разлики с Фонд Сигурност на електроенергийната система (ФСЕС). Насърчаваме инвестициите в нови ВЕИ, като премахваме таксата 5% от производството и така също повишаваме ликвидността на произведената енергия."

Валентин Николов подчерта, че в настоящите промени в Закона за енергетиката са разширени е предвидено задължените лиза да ползват кредитен ресурс с помощта на Фонд сигурност на електроенергийната система. Освен това, с нов финансов инструмент ФСЕС ще може да подписва рамково споразумение с кредитни/или финансиращи/ институции, за безлихвено кредитиране/лихвите ще са платени от ФСЕС/ на проекти по енергийна ефективност и ВЕИ. Това включва и задължените лица.

Председателят на парламентарната енергийна комисия обясни, че относно газовата инфраструктура промените в Закона за енергетиката са свързани с транспониране част от газовата директива, като това касае преговори с трети за ЕС страни за транзитиране и пренос на газ през или за членки на ЕС. Европейската комисия ще бъде уведомявана, както за началото, така и за финала на преговорите. По нейно усмотрение може да стане активен участник в тези преговори.

3e-news.net