Намаляването на въглеродните емисии засяга не само сектор енергетика и транспорт, а и всеки един останал в икономиката на страната. Предприятията имат ключова роля в постигането на европейските екологични цели. Вярвам, че решението на проблема със замърсяването на въздуха е близо, но това зависи от всеки един от нас, каза изпълнителният директор на "Топлофикация Русе" инж. Севдалин Желев.

Кои са ключовите проекти на "Топлофикация Русе", които ще допринесат за намаляване на въглеродните емисии?

Работим за диверсификация на енергийния микс и поетапна замяна на въглищата с природен газ и биогорива. За да постигнем нашата цел за намаляването на емисиите и гарантиране на чисто производство на енергия, инвестирахме в три газови когенератора. Две години работим усилено, за да приведем мощностите в работен режим. По план до няколко месеца съоръженията ще бъдат включени в експлоатация. Поне на този етап ще продължим да използваме въглищата за осигуряване на отопление за крайните потребители, но голяма част от топлинната енергия ще се произвежда от газ. "Синьото гориво" е по-екологичен и признат вече и за зелен от Европа. При оползотворяването му се отделят много по-малко емисии в сравнение с твърдите изкопаеми горива. Благодарение на новата сероочистваща инсталация, която вече година работи на територията на предприятието, отделяните емисии и фини прахови частици се свеждат до минимум.

"Топлофикация Русе" е разработила стратегия за устойчиво развитие и постигане на амбициозните европейски цели.

Европейската комисия продължава да завишава стандартите пред централите, ще успеете ли да се справите с новите изисквания?

С всяка година изискванията на ЕС стават все по-строги и за да работим трябва да инвестираме все повече. С всяка инвестиция подобряваме параметрите за опазване на околната среда.

След плановия ремонт в готовност ли е "Топлофикация Русе" да работи на пълна мощност през идващите студени месеци?

През летните месеци извършваме всички належащи подобрения. Обновяваме амортизираните участъци по цялата топлопреносна мрежа, както и правим ремонти по мощностите. Направен бе и оглед на сероочистващата инсталация. Към момента всички причини за възникване на аварии са отстранени. Надявам се отоплителния сезон 2022/2023 г. да е успешен и безавариен.

В централата до момента са инвестирани десетки милиони лева за екологични подобрения, модернизация, безопасна експлоатация и здравословни условия на труд. Благодарение на вложените средства клиентите могат да са спокойни, че ще получат качествено и сигурно отопление.

Какви условия на труд създавате за Вашите служители като голям работодател за региона?

В "Топлофикация Русе" спазваме стриктно политиката за безопасност. През годините успяхме да постигнем няколко милиона работни часове без инциденти на работното място. Това се дължи на спазването на всички указания по време на работния процес.

Освен това се стараем непрекъснато да подобряваме живота на хората в местните общност. Активен участник сме в редица социални и екологични инициативи в района. Част от тях през годините са били свързани както с образование и култура, така и със спорт.

"Топлофикация Русе" е социално-отговорно предприятие и занапред ще работим не само за осигуряването на чиста и зелена енергия за крайните потребители, но и за спомагане за по-добрия живот в града и региона ни.

От гледна точка на опита, който имате, как бихте коментирали развитието на енергетиката у нас? Как виждате перспективите в бъдеще?

Отговорът на този въпрос не може да бъде еднозначен. През последните години без съмнение се извършват редица инвестиции от всяко едно предприятие с цел изпълнение на европейските екологични цели.

Смятам обаче, че е необходимо на държавно ниво да има ясна и конкретна енергийна стратегия. Тя трябва да бъде съобразена с възможностите на България и да не се променя изцяло при смяната на правителствата. Имаме ясна задача - декарбонизация на енергийния сектор. Постигането на нисковъглеродно производство ще се осъществи чрез замяната на въглищата с алтернативни горива - природен газ, биомаса и в бъдеще водород.

Това е "веригата", за да реализираме плавен и справедлив преход. Нека този план продължи и занапред, защото всяко предприятие работи стъпка по стъпка за модернизацията си именно по него. В противен случай, ако визията се променя през няколко месеца, ще дойде момент, когато ние вече сме инвестирали вконкретни нови мощности, но те ще се окажат нефункциониращи спрямо държавната стратегия за развитие на сектора ни.

По тази причина казвам, перспективата за българската енергетика трябва да бъде изяснена, защото въпреки войната зелените цели на Европа в дългосрочен план се запазват и България като част от ЕС трябва да ги изпълни.

Надявам се да имаме стабилност и сигурност, гарантирани на държавно ниво. Само по този начин бизнесът ще работи нормално и чуждестранните инвеститори ще изберат нашата страна, за да развиват проектите си.