Производството на електроенергия от 1 януари до 13 юни се повишава с 10.54 % и достига до обем от 20 707 737 MWh (плюс 10.99 % през предходната седмица). За сравнение през същия период на миналата година са произведени 18 733 263 MWh. В същото време потреблението на електроенергия за същия сравянавн период на настоящата 2021 година нараства с 3.40 % (плюс 3.33 % отчетени преди седмица) и е 18 049 256 MWh, докато за същия период на миналата година е отчетен обем от 17 454 987 MWh.

Това показва оперативната справка на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) за енергийния баланс на България за периода (1.01.2021 - 13.06.2021), спрямо аналогичния период на 2020 г.

Прави впечатление, че отново и то съществено намалява салдото (износ-внос), въпреки че в процентно отношение делът остава положителен. По-лоши са и данните за базовите централи. Участието на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) в преносната и разпределителната мрежи остава на минус, но и с тенденция за подобрение. Водноелектрическите централи (ВЕЦ) запазват висок положителен дял в процентно отношение за пореден отчетен период, но и тук изменението в посока надолу продължава.

Салдото (износ-внос) запазва висок положителен процентен дял и за времето от първия ден на януари до тринадесетия ден на месец юни се увеличава (плюс) със 107.97 % (плюс 122.99 % преди седмица). Така например, ако през посочения сравняван период на миналата година салдото (износ-внос) е било в обем от 1 278 276 MWh, то през настоящата година достига до 2 658 481 MWh. Делът на базовите централи от 1 януари до 13 юни тази година остава положителен и в процентно отношение спрямо същия период на 2020 г. нараства с 4.84 % до обем от 16 177 481 MWh (плюс с 5.23 % седмица по-рано). През същото време на предишната година е отчетен дял на базовите централи от 15 431 545 MWh.

В процентно отношение делът на ВЕИ в преносната мрежа намалява (минус) с 11.69 % (минус 11.93 % отчетени преди седмица) до обем от 598 910 MWh за времето от 1 януари до 13 юни тази година. През сравнявания период на предходната 2020 г. ВЕИ са участвали в преносната мрежа с обем от порядъка на 678 221 MWh. По-лошите данни през настоящата година в частност се дължат на спада на вятърните (минус 16.15 %) и фотоволтаични (минус 4.53 %) мощности, а също и на биомасата (минус 4.75 %).

3e-news.net