Производството на електроенергия за първите девет дни на настоящата 2022 година е в обем от 1 375 819 MWh. Това представлява ръст с 28.69 % спрямо аналогичния период на 2021 г. За този посочен период на 2021 г. производството на електроенергия е било от порядъка на 1 069 110 MWh. Потреблението на електроенергия запазва положителната си тенденция и за времето от първия до деветия ден на настоящия месец януари тази година достига до обем от 1 016 398 MWh, което е повишение с 2.02 %. За сравнение, през аналогичните първи девет дни на миналата година потреблението на електроенергия е възлизало на 996 302 MWh.

Салдото (износ-внос) също се повишава като за времето от първи до девети януари е в обем от 359 421 MWh. Ръстът спрямо аналогичните девет дни от първия месец на 2021 г. е 393.66 %.

Доста по-високо е и участието на базовите централи. Така например, ако за сравнявания отчетен период от първи до девети януари миналата година (2021 г.) базовите централи са участвали с обем от 903 315 MWh, то за същото време от настоящата 2022 година този обем достига до 1 180 497 MWh, което е увеличение (плюс) с 30.69 %.

Делът на ВЕИ в преносната мрежа за първите девет дни от настоящия месец януари расте до обем от 32 618 MWh, или с 15.45 % спрямо аналогичните девет дни на 2021 г. Участието на ВЕИ в разпределителната мрежа за сравнявания период от първи до девети януари тази година е в обем от 39 108 MWh, което представлява увеличение с 21.30 %. За сравнение, година по-рано през същите девет дни на 2021 г. участието на ВЕИ в разпределителната мрежа е било в обем от 32 240 MWh.

Водноелектрическите централи (ВЕЦ)в началото на настоящата година демонстрират също висок положителен дял. Така за времето от първия до деветия ден на месец януари участието на ВЕЦ се повишава до обем от 123 596 MWh спрямо обемът от 105 302 MWh отчетени за същото време на предходната 2021 г. Увеличението е от порядъка на 17.37 %.

3e-news.net