Производството на електроенергия от началото на годината до 30 май се повишава с 11.35 % (плюс 11.33 % отчетени преди седмица) и достига до обем от 19 262 153 MWh. Година по-рано, за същия период е произведена електроенергия за 17 298 559 MWh. В същото време потреблението на ток нараства с 3.27 % (при повишение от 3.16 % в предходната седмица) до 16 266 293 MWh, спрямо 16 798 380 MWh година по-рано. Това става ясно от оперативната справка на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) за енергийния баланс на България (01.01. - 30.05.2021 г.), спрямо аналогичния период на 2020 г.

Салдото (износ-внос) запазва висок положителен дял, който достига 138.68 процента (при отчетени плюс 145.47 % седмица по-рано). За сравнение, от 1 януари до 30 май 2020 г. салдото е било от порядъка 1 032 266 MWh, докато година по-късно нараства до обем от 2 463 773 MWh.

Запазва се положителната тенденция за участието на базовите централи като за отчетния период то нараства с 5.51 % до 15 058 049 MWh (плюс 5.45 % отчетени преди седмица). През сравнявания период на предходната 2020 г. участието на базовите централи е било от порядъка на 14 271 554 MWh.

Много слаба тенденция за преодоляване на негативните данни се наблюдава по отношение на ВЕИ в преносната и разпределителната мрежи, но делът им продължава да намалява. Участието на ВЕИ в преносната мрежа се понижава с 12.59 % до обем от 551 404 MWh (минус 12.97 % седмица по-рано). Спрямо същия период на 2020 г. участието на ВЕИ е достигнало до 630 790 MWh. Тези по-лоши данни се дължат на много слабото участие на вятърните (минус 17.36 %), фотоволтаичните (минус 4.27 %) мощности и биомасата (минус 5.31 %).

Делът на ВЕИ в разпределителната мрежа за сравнявания отчетен период спада със 7.04 % като през посочения период е от порядъка на 821 482 MWh ( минус 7.41 % отчетени през предходната седмица). За същото време на 2020 г. ВЕИ са участвали в разпределителната мрежа с обем от 883 689 MWh. В частност по-лошите данни се дължат на слабото участие на вятърните мощности (минус 17.62 %) и биомасата (минус 4.08 %) и недостатъчния дял на фотоволтаиците (плюс 1.97 %).

3e-news.net