Производството и потреблението на електроенергия остават на минус, въпреки слабото подобрение на данните и то за пореден отчетен период. По-добри са като цяло показателите и за салдото (износ-внос) на електроенергия, а също и по отношение на участието на базовите централи. Това не се отнася за дела на водноелектрическите централи (ВЕЦ). На този фон участието на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) в преносната мрежа достига до нов рекорд. Подобрение има и по отношение на дела им разпределителната мрежа. Това сочат данните от оперативната справка за енергийния баланс на България, изготвена от електроенергийния системен оператор (ЕСО) за периода от 1 януари до 8 октомври 2023 г. (01.01.2023 г. - 8.10.2023 г.) спрямо аналогичното време от предходната 2022 г.

Производството на електроенергия от първи януари до осми октомври тази година спрямо аналогичния период на предходната 2022 г. намалява с 20.97% до обем от 31 145 697 MWh (седмица по-рано или към първи октомври - минус 21.39 %). За сравнение, тогава производството на електроенергия е достигало до обем от 39 408 390 MWh.

Потреблението на ток за посочения сравняван период от настоящата година продължава да е на минус. Ако за посоченото време от началото на януари до осмия ден на октомври миналата година потреблението на електроенергия е възлизало на 29 140 901 MWh, то за същото време на 2023 г. спада до 27 700 696 MWh. Това представлява понижение от 4.94 % (преди седмица - минус 4.97 %).

На минус остава и салдото (износ-внос ) на електроенергия за сравнявания период на тази с предходната година. Така за времето от първия ден на януари до осмия на месец октомври салдото (износ-внос) на ток се свива (минус) с 66.45 % или до обем от 3 445 001 MWh (преди седмица - минус 67.44 %). Година по-рано салдото (износ-внос) на ток е достигало до обем от 10 267 489 MWh.

Слабо е подобрението по отношение на участието на базовите централи, което все още държи много висок спад, който в процентно отношение достига до (минус) 25.94% или до обем от 24 585 617 MWh ( седмица по-рано - минус 26.44 % ). През аналогичния период на предходната 2022 г. базовите централи са участвали с обем от порядъка на 33 196 234 MWh.

За пореден отчетен период възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) демонстрират увеличение на участието си, както в преносната, така и в разпределителната мрежи.

Делът на ВЕИ в преносната мрежа за сравнявания период от първи януари до осми октомври нараства до 58.35 % или до обем от 1 986 161 MWh (плюс с 57.85 % преди седмица, преди две - плюс 55.43 %) Година по-рано ВЕИ са участвали в преносната мрежа с количество от порядъка на 1 254 313 MWh. Положителните данни за посочените дни от настоящата година отново се дължат основно на много високия дял на фотоволтаичните централи ( плюс 140.30 %) и положителните данни за вятърните мощности (плюс 0.98 %) и въпреки продължаващия спад при биомасата (минус 27.88 %).

Участието на ВЕИ в разпределителната мрежа за посочения сравняван период също се подобрява, демонстрирайки ръст от 10.64% или до обем от 1 985 843 MWh (преди седмица - плюс 10.37 %, преди две - плюс 9.30 %). За сравнение, делът на ВЕИ в разпределителната мрежа от първия ден на януари до осмия на октомври е бил от порядъка на 1 794 843 MWh. Отчетеният ръст се дължат основно на участието на фотоволтаичните мощности (плюс 19.03 %), въпреки минусовия дял на вятърните централи (минус 0.83 %) и биомасата (минус 17.40 %).

По-лошо е участието на водноелектрическите централи (ВЕЦ), което от първи януари до октомври спрямо година по-рано намалява с 18.18 % до обем от 2 588 076 MWh (преди седмица - минус 17.31 %). През посочените дни на предходната 2022 г. делът на ВЕИ е достигал до обем от порядъка 3 163 000 MWh.