Към края на 2020 годината производството и потреблението на електроенергия отново се подобряват, но ще завършат на минус. Участието на базовите централи също се подобрява, но няма да бъдат достигнати показателите от същия период на миналата. По-лоши са показателите на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ), което е обичайно за зимния сезон, особено за фотоволтаичните мощности. На годишна база, обаче, показателите остават положителни. Салдото (износ-внос) продължава да е отрицателно и се наблюдава влошаване. Делът на водноелектрическите централи (ВЕЦ) също остава положителен.

Това става ясно от оперативните данни на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) за енергийния баланс на страната за времето от 1 януари до 27 декември 2020 година, спрямо същия период на предходната 2019 г.

Производството на електроенергия за времето от началото на тази година до 27 декември или четири дни преди нейния край, но и с отчитане на един ден повече, тъй като е високосна, намалява (минус) със 7.59 % (минус 7.67 % отчетени преди седмица). Например, ако през сравнявания период на 2019 г. производството на електроенергия е било в обем от 43 590 023 MWh, то за настоящата 2020 г. е от порядъка на 40 279 823 MWh.

По-добри са данните за потреблението на ток, въпреки че към края на настоящата спрямо предходната година все още остава на минус. Ако за времето от първия ден на януари до 27-ия на декември 2019 г. потреблението на ток е възлизало на 37 798 114 MWh, то за същия период на настоящата 2020 г. се свива до обем от 36 876 307 MWh. Това е спад (минус) с 2.44 процента (минус 2.59 % отчетени преди седмица).

3e-news.net

Отрицателното салдо (износ-внос) към края на настоящата 2020 г. се запазва и дори леко се влошава. Според данните на системния оператор салдото (износ-внос) остава на минус 41.24 % (минус 40.73 процента отчетени преди седмица, минус 40.80 % отчетени преди две седмици). За сравнение, за периода 1.01.- 27.12. 2020 година салдото (износ-внос) е в обем от 3 403 516 MWh. За аналогичния период на 2019 г. салдото е възлизало на 5 791 909 MWh.

По-добри са показателите за участието на базовите централи. Положителната тенденция се запазва, но все още остава на минус 9.56 % (минус 9.77 % отчетени преди седмица). За сравнение, ако за времето от 1 януари до 27 декември 2019 г. участието на базовите централи е възлизало на 37 302 830 MWh, то за същия период на настоящата 2020 г. намалява до обем от порядъка 33 738 049 MWh.