Приходите от търговия с квоти емисии от инсталации на България за второто тримесечие на годината са 298,9 млн. евро или 13,5% по-малко в сравнение с референтния период на миналата година съгласно данните на Европейска енергийна борса (European Energy Exchange - EEX), се казва в анализ на Института по енергиен мениджмънт.

Общо приходите от емисии за първата половина на годината достигат 610,1 млн. евро. На месечна основа най-високи са постъпленията от месец юни - близо 110 млн.евро.

Наблюдава се леко успокоение на цените на квотите емисии, постигнати на съвместни аукциони, спрямо първите месеци на годината. Същите се движат в диапазона от 78,55 евро/т CO2 до 95,52 евро/т CO2 за периода април-юни като близо 29% от тях са над 90 евро/т CO2.

Приходите от квоти емисии в България са важен инструмент за стимулиране на нисковъглеродно развитие. Във Фонд "Сигурност на енергийната система" се внасят 100% (до юни 2016 г. - 77%) от приходите от тръжна продажба на всички разпределени на Република България квоти емисии за инсталации на парникови газове , които се използват за намаляване на цената за задължения към обществото.

Прогнозният пълен размер на приходите от продажба на квоти емисии за новия регулаторен/ценови период (Решение No Ц-19/ от 01.07.2022 г) е оценен на 2 436 415 хил. лв., като регулаторът е взел предвид нетни количества квоти за емисии на парникови газове, които Р България ще реализира съгласно календара на Европейската енергийна борса и прогнозира цени от 85,00 €/тон в начало на периода 01.07.2022 г., плавно покачващи се и достигащи до 99,00 €/тон към 30.06.2023 г. Приходите от търговия с емисии за периода юли 2022- юни 2023 са в размер на 2,24 милиард лева или 92% изпълнение на прогнозата. Съгласно решението на регулатора (Ц-14 от 30 юни 2023) за новия ценови период (1.07.2023-30.06.2024) приходите от продажба на квоти за емисии на парникови се очаква да бъдат 2 410 873 хил. лв. при прогнозни цени от 85,50 евро/тон в начало на периода, плавно покачващи се и достигащи до 91,00 евро/тон в края на периода - 30.06.2024 г.

3eNews