Производството на електроенергия за периода 1 януари - 11 април тази година се увеличава с 5.33 процента (плюс 4.66 % отчетени преди седмица). За сравнение, през посочения сравняван период на 2020 г. производството на електроенергия е било в обем от 12 938 276 MWh, през настоящата 2021 г. то вече е от порядъка на 13 628 071 MWh. Това показват оперативните данни на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) за енергийния баланс на България.

Потреблението на електроенергия през отчетния период също нараства с 0.50 % (от минус 0.12 % отчетени преди седмица, 0.00 % преди две седмици). През периода 1 януари - 11 април 2020 година потреблението на ток е било от порядъка на 12 114 696 MWh. За същото време на 2021 г. потреблението на електроенергия нараства до обем от 12 175 865 MWh.

Салдото (износ-внос) остава положително и за периода от 1 януари до 11 април тази година достига до обем от 1 452 206 MWh, което е ръст със 76.33 % (плюс 81.88 % отчетени преди седмица). За аналогичния период на предходната 2020 година салдото (износ-внос) е било в обем 823 580 MWh.

Участието на базовите централи остава на минус, но подобряването на показателите е по-чувствително. Според данните на системния оператор за времето от първия ден на януари до единадесетия ден на месец април тази година дела на базовите централи остава на минус 2.18 % (минус 3.39 % отчетени преди седмица) и е в обем от 10 881 885 MWh. За същото време на 2020 г. този дял е бил от порядъка на 11 124 569 MWh.

Възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) в преносната и разпределителната мрежи показват по-лоши резултати. За сравнявания период от 1 януари до 11 април на настоящата 2021 г. дела на ВЕИ в преносната мрежа намалява с 14.23 % (минус 10.51 % отчетени преди седмица) до обем от 382 162 MWh. Година по-рано през същото време ВЕИ са участвали в преносната режа с 445 567 MWh. По-лошите данни през посочения период на настоящата година в частност се дължат на спада на вятърните (минус 17.09 %) и фотоволтаични (минус 7.77 %) мощности и биомасата (минус 9.11 %).

3e-news.net