Какви заместващи мощности на природен газ за производство на електроенергия да бъдат въведени в експлоатация през следващите 30 години, както и необходимите инвестиции, като се отчетат обстоятелствата и перспективите за работа на топлоелектрическите централи, използващи въглища. Такъв анализ ще трябва да направи Министерството на енергетиката до 2025 година, се казва в проекта на Стратегия за устойчиво енергийно развитие на Република България до 2030 г. с хоризонт до 2050 г.

Стратегията е разработена от Министерството на енергетиката и публикувана за обществено обсъждане в Портала за обществени консултации. Крайният срок за мнения и предложения е 10 март 2021 година.

Въвеждането в експлоатация на заместващи мощности на природен газ е една от мерките за осигуряване на адекватност и устойчивост на електроенергийната система /ЕЕС/. За целта трябва да се вземе предвид и напредъкът по изграждането на нови 2000 MW ядрени мощности, уточняват авторите на Стратегията.

3e-news.net

Според експертите, изготвили документа, заместващите мощности на природен газ може да се окажат от изключително значение не само за покриване на максималните товари в системата, а и за осигуряването на базовото потребление.

Въвеждането в експлоатация на мощности за производството на електрическа енергия от природен газ, използващи газови турбини с висока маневреност, осигурява допълнителни възможности за балансиране на ЕЕС. Тези възможности са от особено значение при нарастващ дял на мощностите от възобновяеми източници /ВИ/ и на ядрените базови мощности, пише още в стратегията.

Друга възможност за ограничаване на рисковете за мощностен дефицит в ЕЕС е оптимизация на потреблението на електрическа енергия и на товарите в системата. Това може да се постигне чрез стимулиране на развитието в по-висока степен на децентрализирани производства на електрическа енергия от ВИ, както и от малки когенерационни инсталации на природен газ.