Енергийната ефективност играе ключова роля за изпълняване на целите за опазване на околната среда, а и не само - чрез мерките за ефективност се намалява и зависимостта от внос на енергийни ресурси. И както казват експертите "най-евтина енергия е спестената енергия". Енергийната ефективност многократно е пренебрегвана като ключов инструмент в енергийния преход, съобщи за Dir.bg Светослав Стойков от Институт кръгова икономика и експерт в екологично сдружение "За Земята".

Зелената сделка на ЕС си поставя цел за намаляване на вредните емисии най-малко с 55% до 2030 г. и постигане на климатична неутралност до 2050 г. По данни на Центъра за енергийна ефективност "Енефект" сградите са ключови за постигане на целите, тъй като те са отговорни за 40% от потребяваната енергия и 36% от свързаните с нея емисии на парникови газове. ЕС обмисля да се въведе изискване за поставяне на енергийната ефективност на първо място при вземане на решения за планиране и инвестиции. Ще се изисква държавите да обновят поне 3% от общата площ на всички обществени сгради годишно. Но също ще се вдигнат минималните стандарти за енергийните характеристики на съществуващите сгради, да се разработят мрежа от консултантски услуги (паспорти за сградно обновяване, цифрови сградни дневници, услуги "на едно гише").

Многофамилните жилищни сгради в страната са 66 865 или това са над 1 640 120 броя жилища като за 14 години от 2007 г. насам са обновени 2 809 сгради или 4,2%.

Над 95% от сградите няма да имат достъп до финансиране

В Плана за възстановяване и устойчивост, ще се насочат 1.2 млрд. лева в действия за енергийно обновяване на под 5% от съществуващите многофамилни сгради. Напрактика над 95% от многофамилни сгради и 100% от еднофамилните няма да имат достъп до финансиране по друг инструмент поне в следващите няколко години. Само за обновяване на всички недокоснали се до програмите многофамилни сгради ще са необходими над 50 милиарда лева. А при досегашните темпове на обновяване ще ни трябват и поне 200 години, коментира Стойков.

Нищожният обхват на предвидената програма се дължи и на досегашната политика за 100% безвъзмездно финансиране на одобрените проекти, коментират специалистите. Все пак в предпоследната и последната версии на НПВУ се наблюдава намаляващ процент на съфинансиране за кандидатстващите след 01.10.2022 от 80%. Гражданите не бива да бъдат заблуждавани, че средствата ще стигнат за всички, без приемане на план за постепенно намаляване на процента на безвъзмездно финансиране, и стъпка по стъпка да се тръгне по пътя на увеличаване на самоучастието на собствениците на сградите, допълни Стойков.

Собствениците трябва да бъдат ангажирани със самоучастие

Но отново не е отделен ресурс за ключови дейности за успешно провеждане на политиките за обновяване, смята Драгомир Цанев, изпълнителен директор на "Енефект". Според Центъра за енергийна ефективност са необходими ефективни финансови инструменти, инструменти за контрол на качеството на обновяването, мониторинг на резултатите, обучения и квалификация.

Важно е да има функциониращи финансови механизми за осигуряване на самоучастието на собствениците, от които да не се изисква първоначална инвестиция, а заплащането на заемите да започне след осъществяването на мерките и генерирането на спестявания. Освен това е необходимо да продължи подкрепата за уязвими домакинства чрез запазване на безвъзмездното финансиране. Затова и е важно да се определи дефиниция кои са енергийно бедните домакинства у нас. По този въпрос експертите спорят от поне десетилетие и все още няма консенсус.

Без да се изисква първоначална инвестиция,

а изплащането на заема да се прави от енергийните спестявания

От организацията предлагат поетапно намаляване на грантовото финансиране поетапно до 20% до 2030 година. Според изчисленията на "Енефект" 39,5% енергийно бедни домакинства ще получават 100% грант, но също с тенденция за намаляване на процента. Тези, които постигнат клас А и инвестират във ВЕИ да получават по-висок грант като идеята е те постепенно да излязат от списъка на енергийно бедни домакинства. При гарантирано финансиране и успешно пазарно налагане на този подход до 2030 г. може да се постигнат високи резултати, посочват от "Енефект":

5857 обновени многофамилни жилищни сгради с 254 633 жилища и най-малко 29 283 домакинства, изведени от енергийна бедност. Сградите до момента обаче достигат максимално обновяване до клас Б и няма особена яснота коя сграда какви енергийни спестявания е направила.

Над 250 000 обновени жилища и 1,9 млрд. лева привлечени инвестиции

Процесът може да доведе до 1,9 млрд. лева привлечени инвестиции при 2,1 млрд. лева публичен ресурс при плавно преминаване от 100% към 20% безвъзмездно финансиране, осигуряващо устойчивост на програмите в следващия програмен период, показват изчисленията на "Енефект".

Европейските държави, които предприеха целенасочени поетапни действия за повишаване на енергийната ефективност през последните няколко десетилетия сега виждат редица ползи. Тези ползи включват: по-ниски потребителски разходи за енергия, намален внос на изкопаеми горива, по-ниски емисии, и същевременно по-високи нива на енергийна независимост, сподели Стойков.

Вместо това разговорите често се фокусират върху това как да добавим повече възобновяеми източници или да премахнем замърсяващите форми на производство на енергия, но никога върху това какво можем да направим, за да намалим търсенето на енергия на първо място.

Дори и днес подобряването на енергийната ефективност масово се възприема като доста скучна в сравнение с прехода към възобновяеми източници и други нови технологии. Във всички случаи страната ни би трябвало да върви към намаляване на енергийното потребление в сгради и индустрия, където лежи огромен неоползотворен потенциал за ограничаване и постепенно премахване на чуждите енергийни зависимости. Независимо откъде добавяме енергията, било то чрез ядрен синтез, фосилен газ, горене на въглища, отпадъци, или възобновяеми енергийни източници, е напълно логично първо да намалим енергопотреблението чрез енергийна ефективност, смята Стойков.

Имаме нова енергийна криза и енергийната ефективност е най-големият, най-евтиният, най-безопасният, най-чистият и най-бързият начин за справяне с нея, допълни експертът.

Като цяло у нас жилищните сгради са с нисък клас на енергийна ефективност, което води до невъзможност за постигане на необходимото ниво на битови енергийни услуги. Извън десетината града в страната, където е налично централно отопление, масово се използва остарял, неефективен модел за отопление водещ до потенциално високи разходи, както и до повишени нива на замърсяване на въздуха, чрез горене на сурова дървесина, въглища, и др.

Термопомпи и соларни колектори най-ефикасно решени за еднофамилни сгради

Инвестиции в пасивни решения за енергийна ефективност в комбинация с мерки за топлопроизводство като термопомпи и соларни колектори се очертават да бъдат най-предпочитаното и ефикасно решение за еднофамилни сгради.

Най-обещаващата технология за нисковъглеродно отопление са термопомпените инсталации. Малките термопомпи за отопление на помещения и производство на битова гореща вода в жилищни сгради са по-ефективни от котлите на фосилно гориво или биомаса и понастоящем могат да преобразуват 1 kWh електричество в между 2.5 и 5 kWh полезна топлина. Средно инсталирането на термопомпа ще доведе до намаляване на консумацията на енергия, дори в случаите, когато мощността, използвана от термопомпата, се генерира изцяло от въглища или изкопаем газ.

Увеличаване на финансовата подкрепа за инсталиране на термопомпи в съответствие с ускорен темп на инсталиране чрез предварителни субсидии, субсидирани заеми, временно премахване на ДДС за термопомпи са механизми с които би могло да се стимулира въвеждането им. По този начин може да се постигне значително намаляване на потреблението на фосилни горива чрез ускорена подмяна на съществуващия запас от нискоефективни отоплителни системи, по-стари от 15 години с термопомпи, централно отопление и в по-ограничена степен с устойчива биомаса.

Индивидуалните отоплителни системи на биомаса и биогаз също могат да помогнат

Индивидуалните отоплителни системи на биомаса и биогаз също могат да помогнат за намаляване на зависимостта ни от фосилни горива както в краткосрочен, така и в средносрочен план. Въпреки това, тяхното масирано навлизане трябва да бъде претеглено спрямо възможността на дадено населено място да се снабдява с устойчива биомаса.

Термопомпите, централното отопление, и слънчевата термална енергия са конкурентни опции за потребителите.

Обикновено колкото по-стара е една сграда, толкова е по-податлива на топлинни загуби. Това може да се дължи на комбинация от зле изпълнена, частична, или никаква изолация, топлинни мостове през сградната обвивка, единично остъкляване, високи нива на въздухопропускливост и редица други. Една огромна част от сградния фонд на страната е построен преди изискванията за енергийни характеристики да бъдат въведени в строителните норми. Въпреки поетапното затягане на изискванията в последните две десетилетия огромното мнозинство от сградите в момента са с ниски нива на енергийна ефективност.

Средно за една сграда губим 35% топлина през външните стени,

25% през покрива, 25% през врати и прозорци

Нивата на топлинни загуби варират в зависимост от вида на сградата. При еднофамилните сгради се губи голям дял топлина през пода и покрива, както и през външните стени, докато почти всички топлинни загуби от апартамент ще бъдат през външните стени. Осреднено за една сграда губим: 35% топлина през външните стени; 25% през покрива; 25% през врати и прозорци; 15% през приземните етажи, като процентите варират спрямо вида на сградата, дизайна, конструкцията и, както и конкретното и състояние, коментират специалистите.

Подобряване на топлинната обвивка на сградите, намаляване на загубите при отопление и охлаждане и същевременно минимизиране на инвестиционните разходи, свързани с електрификацията на отоплението и охлаждането. Най-ефективните мерки включват подобряване на изолацията на покрива, тавана и стените, защита от течения и инсталиране на висококачествени прозорци и врати за намаляване на въздухопропускливостта на ограждащите елементи.

Има бързи и лесни начини да намалим енергийните нужди на нашия дом.

Сред тях са не само мерки, които изискват по-големи инвестиции, но и малки подобрения и лесни за изпълнение стъпки: съобразяване с дневната и нощна тарифа на електроенергията; използване на енергоспестяващи уреди и осветление; регулиране на отоплителната температура в дома; справяне с въздушни течения чрез уплътняване на прозорци и врати; подмяна на дограми; вътрешна или външна изолация; инсталации на ВЕИ. Потребителите обикновено забравят, че ние сме тези, които управляваме енергопотреблението у дома и от нас зависи да изградим навици, така че да постигнем очакваната енергийна ефективност.

За съжаление към момента хората са изгубили доверие в ползите от сградното обновяване, но това е техен основен ангажимент. Един от основните проблеми е липсата на масирана информационна кампания по темата, очертаваща предимствата на реновацията сред които: намалени енергийни сметки, повишен комфорт, подобряване на нивата на микроклимата в помещенията, и др. Друг проблем е масово наблюдаваното ниско качество на изпълнение, често дори при случаи на добър технически проект. В последните години програмите за саниране станаха синоним на корупционни практики. Нужно е отговорните институции да обърнат специално внимание на тези и редица други проблеми, като недостиг на квалифицирана работна ръка например.

 Купи билет

 Какво може да се подобри в политиките за енергийна ефективност и какво препоръчват експертите:

· Увеличаване на инвестициите в сградно обновяване, вкл. привличане на частен капитал;

· Поетапно увеличаване на самоучастието на собствениците на сградите;

· Дълбоко сградно обновяване с постигане на разходно оптимални равнища на енергийна ефективност в целия жизнен цикъл на енергоспестяващите мерки;

· Въвеждане на работещ механизъм за мониторинг на реално постигнатите енергийни спестявания, предотвратяващ разпространените корупционни практики;

· Отваряне на бъдещи програми насочени към еднофамилните жилищни сгради;

· Фокусиране върху набор от ключови мерки като термопомпи, изолация, дограми, и др. Това Тези може да доведе до стимулиране на пазара и нарастване на проектите за сградно обновяване;

· Правилно изпълнение на реформата "на едно гише", която да дава достъп на гражданите до информация и помощ за кандидатстване по наличните програми за обновяване на дома. Също достъп до програми и кредити за внедряване на нисковъглеродни технологии на отопление, охлаждане, производство на битова гореща вода и други.

· Провеждане на масирана дългогодишна комуникационна кампания за разясняване на многобройните ползи от енергийната ефективност.

Качествено изпълнените мерки за повишаване на енергийната ефективност ще доведат до съществени енергийни, екологични, финансови ползи за хората.