В България трябва да се строят нови ядрени мощности, тъй като ядрената енергетика ще заема ключово място в предстоящата енергийна трансформация към беземисионно електропроизводство. Това каза пред 3е-news.net енергийният експерт Борислав Боев.

Той уточни, че е логично новите ядрени мощности в България да се строят в близост до вече съществуваща и експлоатирана централа, каквато е тази в Козлодуй. По думите на Боев, обаче, енергийната конюнктура в момента в нашата държава не налага съществуването на две големи ядрени централи. При други социално-икономически условия - висок и траен ръст в БВП, съчетан с модерна индустриализация и голямо нарастване на населението, би могло да се говори за такъв вариант с две ядрени централи.

Несъмнено, важно е къде ще се строят новите ядрени мощности в България, защото това е свързано с мобилизацията на значителни капиталови ресурси. Оптимизацията на разходите и управленската ефективност са от първостепенно значение. Но най-важното е погледът върху енергетиката като система, която е комплексна и инертна и не се променя от днес за утре.

"Всяко драстично и необмислено разместване на елементите, влизащи в нейната структура, може да се окаже пагубно за енергийната сигурност на страната. А днес тя е всичко. Без сигурност на енергийните доставки, без постоянно и качествено електроснабдяване на поносими цени, нито един икономически агент не може да изпълнява адекватно дейността си", посочи Борислав Боев.

Той е категоричен, че строителството на нови ядрени мощности е належащо. Причините са няколко:

Първо, страната ни трябва да си гарантира енергийната независимост. Това е изключително важно за геополитическите позиции на България. Не трябва изобщо да се заблуждаваме, че сме малка държава, защото ние сме на стратегическо място в картата на Европа. Към настоящия момент процентът на енергийна зависимост на България е доста под средноевропейския - 36% срещу 58%. Голямата заслуга тук е на ядрената енергетика, а тя се счита за местен енергиен ресурс (поради физичните специфики на ядреното гориво, горивния цикъл и т.н.).

Именно използването на местните енергийни ресурси като ядрената енергия, въглищата и възобновяемите такива, е в основата на постигането на относителна енергийна независимост. По този начин България не само си гарантира сигурност на доставките, но ще има и водещи позиции на международните електроенергийни пазари. Последното е особено важно да се отчете от българските ръководители, защото предстоящите пазарни обединения и увеличаването на системната свързаност в електроенергетиката поставят една съвършено нова парадигма при пазарното и стратегическо позициониране на българския ядрен сектор.

Второ, България трябва да мисли за целесъобразен и адекватен преход към нискоемисионна енергетика без това да уврежда икономическата сигурност на страната. Предстоящото извеждане на въглищния парк в близкото десетилетие (в момента отговарящ за над 45% от брутното производство на електроенергия в страната), налага замяната им с чист енергиен източник.

Ядрената енергетика ще бъде водещ участник, защото нейните технико-икономически характеристики го позволяват. Тук задължително трябва да се мисли и в посока внедряване на малки модулни реактори, като маневрена технология, която може да участва в балансирането на системата, освен да изпълнява базови функции.

3e-news.net