Делът на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) в преносната и разпределителната мрежи нараства. По-добри се и данните за участието на водноелектрическите централи (ВЕЦ). Това става ясно от оперативните данни на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) за енергийния баланс на страната за времето от 1 януари до 25 октомври 2020 година, спрямо аналогичния период на миналата 2019 г.

В същото време производството и потреблението на електроенергия остават на минус, въпреки слабото подобрение. Салдото (износ - внос ) на електроенергия остава отрицателно. Запазва се негативната тенденция по отношение на участието на базовите централи.


Още за енергийния баланс на страната - четете в 3е-news.net >>


Делът на ВЕИ в преносната мрежа на годишна база, спрямо същия период на 2019 година, нараства значително с 13.18%, при ръст от 12.76% преди седмица, както и плюс 11.75 процента преди две седмици. От началото на годината до 25 октомври произведената електроенергия от ВЕИ достига 1 107 745 MWh спрямо 978 753 MWh година по-рано. Нарастването се дължи, както на положителния дял на вятърните (плюс 18.71%) и фотоволтаичните мощности (плюс 8.45 %), така и на биомасата (плюс 2.88 %).

Оперативните данни на ЕСО сочат, че производството на електроенергия от началото на годината до 25 октомври е в обем от 32 555 472 MWh и спада с 8.41% спрямо същия период на миналата година, когато бяха отчетени 35 546 484 MWh. Потреблението на електроенергия също е на минус 3.77% до 29 603 638 MWh от 30 762 918 MWh година по-рано за същия период.