Производството на електроенергия от началото на годината до трети септември е в обем от 27 486 129 MWh. Това представлява спад (минус) с 22.08% в сравнение с аналогичния период на предходната 2022 г. За сравнение, година по-рано производството на електроенергия е достигало до обем от 35 274 034 MWh. Това става ясно от оперативната справка за енергийния баланс на България, изготвена от електроенергийния системен оператор (ЕСО) за периода от началото на годината до 3 септември. 

Данните показват, че делът на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) и в частност на фотоволтаичните централи в преносната и в разпределителната мрежи, расте до невиждано досега ниво.

Потреблението на ток за посочения сравняван период на тази година се свива до обем от 24 727 760 MWh, или с (минус) 5.08%. Година по-рано потреблението на електроенергия е възлизало на 26 052 350 MWh.

Салдото (износ-внос ) запазва високите минусови нива и от началото на януари до трети септември тази година е в обем от 2 758 369 MWh, което е спад със значителните 70.09%.

Участието на базовите централи продължава да намалява като за посочения сравняван период от настоящата година то спада до 21 659 391 MWh или с 27.03%. Според данните на системния оператор за същото време на предходната 2022 г. базовите централи са участвали с обем от 29 683 980 MWh.

На този фон и то за пореден отчетен период делът на възобновяемите енергийни източници в преносната и разпределителната мрежи продължава да се извисява. Отново това се дължи основно на фотоволтаичните мощности.

Според данните на ЕСО, делът на ВЕИ в преносната мрежа за сравнявания период от началото на януари до третия ден от месец септември тази година скача до обем от 1 667 548 MWh или с рекордните 52.81% при плюс 50.94% предишната седмица.

Година по-рано делът на ВЕИ в преносната мрежа е бил от порядъка на 1 091 261 MWh. Положителните данни за посочения тазгодишен период отново се дължат основно на много високото участие на фотоволтаичните централи ( плюс 136.81 %), въпреки продължаващия спад при биомасата (минус 24.42%) и вятърните мощности (минус 2.94%).

Участието на ВЕИ в разпределителната мрежа също не спира да расте. Така за посочения период от първия ден на януари до третия ден на месец септември в сравнение с аналогичния на предходната 2022 г. достига до обем от 1 717 323 MWh. Това е скок (плюс) от 9.18% спрямо аналогичните дни 2022 г. Година по-рано делът на ВЕИ в разпределителната мрежа е бил в обем от порядъка на 1 572 871 MWh.

Отчетените положителни данни отново са в резултат на високия дял на фотоволтаичните мощности (плюс 18.16%), въпреки запазващият се спад в участието на вятърните централи (минус 2.74 ) и биомасата (минус 19.73%).

Без подобрение остава делът на водноелектрическите централи (ВЕЦ) и за времето от началото на годината до трети септември. Според данните на електроенергийния системен оператор (ЕСО) спрямо аналогичния период на миналата година участието им намалява до обем 2 441 867 MWh или с (минус) 16.54%.

3eNews