България се оказа страната в ЕС с най-голям ръст на емисиите въглероден диоксид (CO2). По данни на Европейската статистическа служба Евростат за 2022 г. (на годишна база) България регистрира най-голямо увеличение на емисиите CO2 (+12%) от местно използване на енергийни източници, следвана от Португалия (+9,9%) и Малта (+4,1%). 

През отчетната година на другия полюс са Нидерландия (-12,8%), Люксембург (-12%), Белгия (-9,7%) и Унгария (-8,6%).

Графика: Евростат

Вчера Европейската комисия съобщи, че отпуска 197 млн. евро на България за подобряване на електропреносната мрежа, като очаква страната ни да намали въглеродното замърсяване при производството на електроенергия.

Данните на Евростат показват, че само на Германия се падат 1/4 от общите емисии на CO2 в ЕС от изгаряне на изкопаеми горива като енергоизточник. Италия и Полша (по 12,4%) и Франция (10,7%) са следващите в списъка на ЕС като най-големи източници на CO2 през 2022 г.

През 2022 г. емисиите на CO2 от твърди изкопаеми горива (въглища и нефтени шисти, с изключение на торф) леко са се увеличили в рамките на ЕС (+3 процентни пункта), докато емисиите от нефт и петролни продукти остават приблизително на същите ниво като през 2021 г. (+1 п.п.). От друга страна, емисиите на CO2 от природен газ са намалели значително (-13 п.п.), отразявайки усилията, положени от страните от ЕС, за постигане на доброволната цел за намаляване (с поне 15%) на търсенето на газ, въведена през август 2022 г.

По оценките на Евростат през 2022 г. емисиите CO2 в ЕС от изгаряне на изкопаеми горива (нефт и нефтопродукти, природен газ, въглища и торф) за производство на енергия на територията на ЕС достигнаха почти 2,4 гигатона (Gt), което показва спад от 2.8% спрямо предходната година. Емисиите на CO2 имат основен принос за глобалното затопляне и представляват около 75% от всички причинени от човека емисии на парникови газове в ЕС. Миксът от горива, жилищата, икономическият растеж, населението и транспортните и промишлени дейности са фактори, които влияят върху емисиите на CO2 от използването на енергийни източници.

Евростат отбелязва, че използването на внесен природен газ за производство на електроенергия води до увеличаване на емисиите в страната, която го е внесла. За разлика от това, вносът на електроенергия не влияе на емисиите на страната вносител, тъй като те се отчитат в страната производител.

По-задълбочен анализ трябва да вземе предвид целия внос и износ на различни първични и производни енергийни продукти, стоки с "вградени емисии" (като желязо и стомана, при производството, на които се отделят емисии), както и, в случай на транспорт, и туризъм - тогава, когато превозно средство се зарежда с гориво в една държава, но потреблението на това гориво е в друга държава.