Днес, 4 май 2022 г., в София AES България и Министерство на енергетиката на Република България подписаха необвързващ Меморандум за разбирателство. От страна на AES България Меморандумът за разбирателство беше подписан от изпълнителния директор Иван Цанков, а от страна на Министерство на енергетиката - от министъра на енергетиката Александър Николов.

снимка: AES Bulgaria

AES България е най-големият инвеститор в българския електро-енергиен сектор през последните 30 години и дългогодишен стратегически партньор на страната. Според подписания Меморандум за разбирателство компанията се ангажира да сътрудничи и да подпомага усилията на България за декарбонизация по пътя ѝ към по-зелено енергийно бъдеще, като предостави знанията и опита на AES по отношение на иновативните технологии и тяхното внедряване на пазара. AES България ще проучи вариантите за разработване на комбинация от соларен проект с мощност около 100MW и Система за съхранение на енергия от батерии (BESS), както и самостоятелен BESS проект от 80 MWh в околностите на София за подпомагане на мрежата.

"Като глобален технологичен лидер и пионер в иновативните зелени технологии корпорацията AES има за своя мисия да бъде начело на енергийната трансформация, да ускорява внедряването на нови решения и продукти в региона и да подпомага пазарите, на които оперира, за да станат по-устойчиви", заяви Оливие Маркет, президент на AES България.

Меморандумът за разбирателство също така отбелязва, че Споразумението за изкупуване на електрическа енергия (СИЕ), сключено между AES България и "Национална електрическа компания" ЕАД като купувач, ще продължи да функционира до изтичането му през 2026 г. и няма да бъде удължаван след това, както е предвидено в Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България, публикуван на 6 април 2022 г. В тази връзка AES България ще проучи вариантите за преминаване/съвместно изгаряне в ТЕЦ AES Гълъбово на природен газ/водород, биомаса или гориво, произведено от отпадъци (твърдо гориво от отпадъци или "SRF") след изтичането на СИЕ през май 2026 г.

снимка: AES Bulgaria

"С подписването на този Меморандум за разбирателство AES България препотвърждава своя дългосрочен ангажимент към българския електро-енергиен сектор, където оперираме най-модерната топлоелектрическа централа", отбеляза Иван Цанков, изпълнителен директор на AES България. "Годишно ТЕЦ AES Гълъбово произвежда 9% от електро-енергията в България и освен че гарантира сигурността на доставките, предоставя важни системни услуги за стабилността на цялата енергийна мрежа в страната. Ето защо, ние поемаме ангажимента нашата централа да продължи да изпълнява своята важна роля в националната енергийна система", допълни Иван Цанков.

Освен че е надежден производител на енергия, AES България е и лоялен партньор на общностите, в които работи. От началото на нейната дейност, отделените от AES България средства за различни проекти с обществена значимост възлизат на близо 15 млн. лева. Програмата на компанията за Корпоративна социална отговорност се фокусира върху три основни приоритета - образование, здравеопазване и инфраструктура.

* съдържание на AES