Старт на данъчна кампания 2019 година

Задължение да подадат декларация имат всички, които са получавали доходи от хонорари, наеми или друг доход без трудов договор

Обратно в новината

Коментари - Старт на данъчна кампания 2019 година | Бизнес.dir.bg

17-11-2017 20-11-2018

Коментари

Написаното за отстъпката от 5% до 31 януари не важи през 2019 г. Законът за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) е изменен. Изменението е публикувано в Държавен вестник, бр. 98 от 2018 г. и влиза в сила от 01.01.2019 г. Чл. 53, ал. 6 от ЗДДФЛ гласи: "Лицата, които подадат годишната данъчна декларация до 31 март на следващата година по електронен път, ползват отстъпка 5 на сто върху данъка за довнасяне по годишната данъчна декларация, но не повече от 500 лв., при условие че нямат подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към момента на подаване на декларацията и данъкът за довнасяне е внесен в срок до 31 март."

Тази година данъкът за довнасяне трябва да е платен в срок до 31 януари. Защото: Преходни и Заключителни разпоредби КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ (ОБН. - ДВ, БР. 98 ОТ 2018 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2019 Г.) § 37. Параграф 32, т. 10, буква "б", т. 12, букви "б" и "в", т. 18, т. 19, буква "а", относно чл. 50, ал. 4, чл. 53, ал. 6 и 7, чл. 73 и чл. 73а, ал. 5 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица се прилагат за данъчните декларации и съответно за справките, за които задължението за подаване възниква след 31 декември 2019 г.