Застрахователният пазар в България запазва устойчивото си развитие и положителната посока на развитие и в края на 2022 година, въпреки предизвикателствата пред икономиката, свързани със забавения ръст на БВП и задържащата се на високи нива инфлация. Двата основни показателя - премиен приход и платени обезщетени запазват възходящия си тренд, докато общата печалба спада, въпреки че запазва нарастване при Животозастраховането. Това ясно от обобщените данни на Комисията за финансов надзор (КФН) за последното тримесечие на 2022 година, въз основа на представените от работещите на българския пазар застрахователни компании.

Общият премиен приход за четвъртото тримесечие на 2022 година възлиза на 3 613 050 711 лева, което представлява ръст с 36.43% на тримесечна база, спрямо юли-септември (2 648 242 179 лева) и повишение с 11.27 на сто на годишна база, спрямо 3 246 936 034 лева, отчетени към 31 декември 2021 година.

Платените обезщетения нарастват с 36.66% до 1 436 782 411 лева на тримесечна база, спрямо 1 051 306 895 лева, регистрирани към 30 септември 2022 година, и повишение с 10.97% от 1 294 740 976 лева, отчетени през последното тримесечие на 2021 година.

Според данните на КФН, общата печалба на работещите 33 застрахователни компании на българския пазар (23 в Общото застраховане и 10 в Животозастраховането) възлиза на 244.172 млн. лева, което представлява минимален тримесечен спад с 0.67% от 245.785 млн. лева през юли-септември, но на годишна база спрямо последното тримесечие на 2021 година спадът е по-голям - с 13.75% от 283.056 млн. лева.

Нарасналата печалба специално на компаниите от Животозастраховането се дължи нта увеличените приходи от продажба на двете застраховки "Живот", свързани с рента и с инвестиционен фонд.

Общо застраховане

През последното тримесечие на миналата 2022 година 23-те компании в Общото застраховане са продали застраховки за общо 2 987 660 371 лева, което представлява нарастване с 35.46% на тримесечна месечна база, спрямо юли-септември 2022 година, когато са отчетени 2 205 563 976 лева премийни приходи. На годишна база, обаче, спрямо октомври-декември 2021 година нарастването е по-слабо, с 13.19% от 2 639 466 875 лева.

Най-голям дял заемат полиците за моторни превозни средства (65.8% или 1 966 502 176 лева, от които по застраховка "Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на МПС" (1 143 427 290 лева) и по доброволната застраховка "Автокаско" за сухопътни МПС без релсовите (822 574 886 лева), следвани от застраховка "Пожар и природни бедствия и други щети на имущество" (13.4% или 399 749 266 лева), "Кредити, гаранции, разни финансови загуби и правни разноски" (5.8% или 174 327 301 лева), застраховка "Помощ при пътуване" (5.3% или 158 641 585 лева), застраховка "Злополука и заболяване" (5.2 или 154 475 556 лева), "Обща Гражданска отговорност" (1.8% или 53 941 600 лева), "Товари по време на превоз" (1.7% или 51 389 436 лева), а делът на останалите 3 вида застраховки ("Релсови превозни средства", "Летателни апарати" и "Плавателни съдове") е 1.0 на сто или 26 579 631 лева.

Печалбата на тримесечна база на 23-те компании от Общото застраховане е спаднала до 178.068 млн. лева от 194.556 млн. лева за третото тримесечие на миналата година или тримесечен спад с 8.48%, докато на годишна база понижението е по-голямо, с 21.63% от 227.218 млн. лева, отчетени към 31 декември 2021 година.

Класация на дружествата в Общото застраховане по премиен приход:

1. ЗД "Евроинс" АД запазва първото място с 15.24% пазарен дял, 455 314 733 лева брутен премиен приход;

2 . ЗК Лев Инс - 14.94% пазарен дял и 446 290 823 лева премиен приход;

3. ЗАД Булстрад Виена Иншурънс Груп - 11.42% пазарен дял и 341 084 533 лева премиен приход;

4. ДЗИ - Общо застраховане - 9,95% и 297 363 632 премиен приход;

5. ЗАД Армеец - 7,85% и 234 583 913 лева премиен приход;

6. ЗАД ДаллБогг: Живот и Здраве - 6.91% и 206 422 933 лева премиен приход;

7. "Дженерали застраховане" АД - 6.52% и 194 682 657 лева премиен приход;

8. ЗАД "ОЗК - Застраховане" АД - 6.29% и 187 888 579 лева премиен приход;

9. ЗД "Бул Инс" АД - 6.04% и 180 463 308 лева премиен приход;

10. ЗАД Алианц България - 5.83% и 174 246 458 лева премиен приход;

11. ЗК "УНИКА" АД - 2.64% и 78 791 109 лева премиен приход;

12. "Групама застраховане" ЕАД - 1.50% и 44 768 557 лева премиен приход;

13. ЗАД "Асет Иншурънс" АД - 1.02% и 30 426 429 лева премиен приход;

14. "Застрахователно дружество ЕИГ РЕ" ЕАД - 0.77% и 22 903 984 лева премиен приход;

15. "ОЗОФ Доверие ЗАД" АД - 0.72% и 21 391 844 лева премиен приход.

Останалите 8 компании имат общо 2.38% пазарен дял по премиен приход.

Към 31 декември на 2022 година 23-те компании в общото застраховане са изплатили обезщетения в размер на 1 168 067 077 лева, спрямо 859 304 920 лева в края на септември, което представлява нарастване с 35.93%. На годишна база, спрямо третото тримесечие на 2021 година са изплатени с 10.31% повече обезщетения от 1 058 897 891 лева.

Най-голям пазарен дял от 82.2% заемат застраховки на МПС или общо 960 128 305 лева, от които "Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на МПС" (625 440 926 лева) и по доброволната застраховка "Автокаско", свързана с притежаването и използването на сухопътни МПС без релсови (334 687 379 лева), следвани от застраховка "Пожар и природни бедствия и други щети на имущество" (6.2% и 72 894 667 лева), застраховка "Злополука и заболяване" (6.1% и 70 700 694 лева), "Помощ при пътуване" (3.7% и 42 775 219 лева), "Обща Гражданска отговорност" (0.7% и 8 432 702 лева), Кредити, гаранции, разни финансови загуби и правни разноски (0.6% и 7 007 024 лева), "Товари по време на превоз" (0.3% и 4 029 439 лева). На останалите 3 вида застраховки се пада само 0.1% пазарен дял.

Класация на дружествата в Общото застраховане по изплатени обезщетения:

1. ЗД Евроинс - запазва първото място с 15.82% пазарен дял и 184 801 344 лева изплатени обезщетения;

2. ЗК Лев Инс - 12.54% пазарен дял и 146 525 787 лева изплатени обезщетения;

3. ЗАД Булстрад Виена Иншурънс Груп - 10.26% и 119 850 572лева изплатени обезщетения;

4. ДЗИ - Общо застраховане - 9.54% и 111 420 345 лева изплатени обезщетения;

5. ЗД Бул Инс - 8.67% и 101 217 638 лева изплатени обезщетения;

6. ЗАД ДаллБогг: Живот и Здраве - 8.38% и 97 900 901 лева;

7. ЗАД Армеец - 7.39% и 86 369 198 лева изплатени обезщетения;

8. Дженерали застраховане - 6.92% и 80 846 393 лева изплатени обезщетения;

9. ЗАД ОЗК - Застраховане - 6.69% и 78 175 834 лева изплатени обезщетения;

10. ЗАД Алианц България - 6.32% и 73 832 266 лева изплатени обезщетения;

11. ЗК УНИКА АД - 1.59% и 18 532 223 лева изплатени обезщетения;

12. ОЗОФ Доверие ЗАД АД - 1.16% и 13 552 022 лева изплатени обезщетения;

13. "Застрахователно дружество ЕИГ РЕ" ЕАД - 0.91% и 10 626 512 лева изплатени обезщетения;

14. Групама застраховане ЕАД - 0.90% и 10 500 807 лева изплатени обезщетения;

15. ЗАД Асет Иншурънс АД - 0.86% и 10 010 928 лева изплатени обезщетения.

На останалите 8 застрахователни дружества от Общото застраховането се падат 2.07% общ пазарен дял по изплатени обезщетения.

Животозастраховане

Към 31 декември на 2022 година 10-те компании по Животозастраховане са продали полици за 625 390 340 лева в сравнение с 607 469 159 лева до края на 2021 година или с 2.95% ръст. На месечна база нарастването е съществено с 41.27% от 442 678 203 лева, сочат обобщените данни на КФН.

Според тях, най-голям е делът на застраховка "Живот и рента" с 38.4% и 240 256 249 лева, следвана от застраховката "Живот", свързана с инвестиционен фонд" (35.4% и 221 133 426 лева), "Заболяване" (16.5% и 103 434 310 лева); Допълнителна застраховка (6.2% и 38 686 084 лева); "Злополука" (2.5% и 15 693 505 лева); Женитба и детска застраховка (1.0% и 6 186 767 лева).

Печалбата на годишна база при Животозастраховането нараства с 18.33% до 66.074 млн. лева спрямо 55.838 млн. лева в края на 2021 година, докато на тримесечна база се повишава с 28.98% от 51.229 млн. лева към 30 септември 2022 г.

Класация на дружествата от Животозастраховането по премиен приход:

1. ДЗИ-Животозастраховане запазва лидерската си позиция - 30.3% пазарен дял и 189 585 014 лева премиен приход;

2. ЗАД Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп - 24.1% и 151 015 131 лева премиен приход;

3. ЗАД Алианц България живот - 20.5% и 128 290 168 лева премиен приход;

4. ЗК УНИКА Живот - 11.3% и 70 799 464 лева премиен приход;

5. ГРАВЕ България Животозастраховане - 6.8% и 42 415 785 лева премиен приход;

6. Групама животозастраховане ЕАД - 3.4% и 21 503 170 лева премиен приход;

7. ЗД Евроинс Живот ЕАД - 1.3% и 8 387 357 лева премиен приход;

8. Животозастрахователен институт АД - 1.0% и 6 106 953 лева премиен приход;

9. ЖЗК Съгласие АД - 0.8% и 4 712 696 лева премиен приход;

10. ЗЕАД ЦКБ Живот ЕАД - 0.4% и 2 574 603 лева премиен приход.

Към 31 декември на миналата година изплатените обезщетения от дружествата по Животозастраховане достигат 268 715 334 лева, като нарастват със 13.93% на годишна база от 235 843 085 лева към 31 декември 2021 година. На тримесечна база повишението е с 28.98% от 235 843 085 лева към 30 септември 2022 г.

Най-голям дял от 61.8% и 166 120 021 лева заема застраховката "Живот и рента", следвана от "Заболяване" (18.2% и 48 839 771 лева), "Живот, свързан с инвестиционен фонд" (12.8% и 34 291 789 лева), "Женитба и детска застраховка" (2.8% и 7 399 570 лева), Допълнителна застраховка (2.5% и 6 694 238 лева) и "Злополука" (2.0% и 5 369 945 лева).

Класация на дружествата от Животозастраховането по изплатени обезщетения:

1. ЗАД Алианц България живот - запазва лидерската си позиция с 27.3% пазарен дял и 73 436 107 лева изплатени обезщетения;

2. ДЗИ-Животозастраховане - 23.4% и 62 993 084 лева изплатени обезщетения;

3. ЗЕАД Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп - 22.3% и 60 007 813 лева изплатени обезщетения;

4. ЗК УНИКА Живот - 10.3% и 27 741 097 лева изплатени обезщетения;

5. ГРАВЕ България Животозастраховане - 7.7% и 20 697 096 лева изплатени обезщетения;

6. "Групама животозастраховане" ЕАД - 4.2% и 11 158 118 лева изплатени обезщетения;

7. "Животозастрахователен институт" АД - 2.3% и 6 138 095 лева изплатени обезщетения;

8. ЖЗК "Съгласие" АД - 1.6% и 4 263 660 лева изплатени обезщетения;

9. "ЗД Евроинс Живот" ЕАД - 0.5% и 1 475 999 лева изплатени обезщетения;

10. ЗЕАД "ЦКБ Живот" ЕАД - 0.3% и 804 265 лева изплатени обезщетения.