Парламентът прие процедурните правила за условията и реда за предлагането на кандидат за подуправител - ръководител на управление "Банков надзор" на БНБ. Това се налага поради подадената в началото на март оставка на досегашния ръководител на банковия надзор Димитър Костов.

Заради напредналата фаза на кандидатстването на България за т. нар. "чакалня за еврозоната" и присъединяването към механизма за тясно сътрудничество с Единния европейски банков надзор е необходимо бързо да се намери нов титуляр на поста. Това казаха народни представители преди вчерашното заседание на парламентарната бюджетна комисия, на която без дискусии бяха приети новите правила с 13 гласа "за" без "против" и "въздържал се", които днес бяха одобрени в пленарна зала.

Кандидатурата се внася от управителя на Централната банка в тридневен срок, считано от днес. Според източници от банковите среди, на гуверньора на БНБ Димитър Радев няма да е трудно да намери кандидат. Дори се спряга името на Радослав Миленков, който в момента ръководи за Фонда за гарантиране на влоговете в банките.

Краткият срок няма да е проблем, защото председателят на бюджетната комисия Менда Стоянова съобщи, Димитър Радев е уверил, че е готов с кандидатурата си.

Според одобрените правила, медиите могат да изпращат до парламентарната бюджетна комисия въпроси към кандидата преди изслушването му, а юридическите организации с нестопанска цел - да изпращат становища по кандидатурата.

Претендентът за поста ще бъде предварително проверен за принадлежност към бившите спецслужби - Държавна сигурност и военното разузнаване, за което подписва декларация, че не принадлежи към тези служби. Освен това ще трябва да подпише и още три декларации - че е български гражданин; не е обявяван в несъстоятелност като едноличен търговец през последните две години; не се намира във фактическо съжителство и роднински връзки до 4 степен с друг член на УС на БНБ; нова имуществена декларация.

Кандидатурата се представя от управителя на БНБ. Номинираният кандидат представя в рамките на 20 минути концепция за дейността му като подуправител - ръководител на управление "Банков надзор" на БВБ. Изслушването във финансовата комисия е на открито заседание, като на всеки зададен въпрос се отговаря в рамките на 10 минути.

След одобрение от парламентарната бюджетна комисия, кандидатът се смята за одобрен, ако за него в пленарната зала са гласуват повече от половината присъстващи народни представители.

Според приетите днес правила, заседанието се излъчва в реално време в интернет чрез страницата на Народното събрание. С решение на Народното събрание на заседанието присъства предложения кандидат.

2. Народното събрание изслушва в резюме внесения доклад на Комисията по бюджет и финанси.

3. Кандидатът се представя от управителя на Българската народна банка - до две минути.

4. Провеждат се разисквания по кандидатурата по реда на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.

5. Гласуването е явно чрез компютризираната система за гласуване.

6. Кандидатът се смята за избран, ако е получил повече от половината от гласовете на присъстващите народни представители

7. Ако кандидатът не получи необходимите гласове, Народното събрание приема решение за откриване на нова процедура за избор.