Брутният външен дълг на страната в края на август 2021 г. възлиза на 41 184,9 млн. евро (62,7 на сто от прогнозния брутен вътрешен продукт /БВП/), което е с 3467,4 млн. евро (9,2 на сто) повече в сравнение с края на август 2020 г., съобщава Българската народна банка.

В края на август краткосрочните задължения са 6416 млн. евро (15,6 на сто от брутния дълг, 9,8 на сто от БВП) и се увеличават с 259,4 млн. евро (4,2 на сто) спрямо края на август 2020 г.

Дългосрочните задължения възлизат на 34 768,9 млн. евро (84,4 на сто от брутния дълг, 52.9 на сто от БВП), като се увеличават с 3208 млн. евро (10,2 на сто) спрямо края на август 2020 г.

Брутният външен дълг на сектор Държавно управление в края на август 2021 г. е 8417,1 млн. евро (12,8 на сто от БВП). Спрямо края на август 2020 г. този дълг се увеличава с 2235,5 млн. евро (36,2 на сто).

Външните задължения на Централната банка са 1874,5 млн. евро (2,9 на сто от БВП). Те се повишават с 1050,2 млн. евро (127,4 на сто) спрямо края на август 2020 г. в резултат на новото разпределение на Специални права на тираж от МВФ.