Управителният съвет на БНБ определи проф. д-р Валери Димитров за заместник-председател на Управителния съвет на Фонда за гарантиране на влоговете в банките (ФГВБ) с мандат четири години. Решението е взето на 18 октомври. 

Проф. Валери Димитров е бивш председател на Сметната палата (2005-2014 г.) и досега член на УС на ФГВБ.

С приемането на решението на Управителния съвет на БНБ се прекратяват правомощията като заместник-председател на УС на ФГВБ на Нели Кордовска, чийто мандат е изтекъл, отбелязаха от БНБ.

ФГВБ се управлява от петчленен Управителен съвет 4-годишен мандат. Председателят на УС се определя от Министерския съвет, заместник-председателят - от УС на БНБ. Един от членовете се определя от представителната организация на търговските банки (Асоциацията на банките в България), а останалите двама - съвместно от председателя и заместник-председателя на УС на Фонда.

Справка в интернет страницата на ФГВБ показа, че управителният му съвет не е попълнен изцяло - посочени са три имена - на председателя Матей Матев, на заместника му - вече проф. Валери Димитров и на Ирина Марцева, като член.

Матей Матев получи нов мандат като председател на ФГВБ с начална дата 29 март 2023 г. Той заема тази длъжност от март 2019 г.

Членовете на УС трябва да имат висше икономическо или юридическо образование и професионален опит в продължение на не по-малко от 5 години в една от следните области: банково дело, търговия с ценни книжа, счетоводство и финанси.