От днес (1 април) Националният осигурителен институт (НОИ) ще преизчислява трудовите пенсии с осигурителния стаж, придобит след пенсионирането само по служебен ред. Това служебно преизчисляване ще се извършва всяка година с данните за придобития от работещите пенсионери стаж след пенсионирането им до края на предишната година.

Съгласно измененията в чл. 102 от КСО, които са в сила от 1 януари 2021 г., за самоосигуряващите се лица преизчисляването ще става, въз основа на данните за внесените осигурителни вноски, които се отнасят за времето до края на предишната година и които са налични в информационната система на НОИ към 1 март на текущата година.

Осигурена е и възможност лицата да подадат заявление за преизчисляване с допълнително придобит осигурителен стаж и осигурителен доход. В тези случаи преизчисляването ще се извършва ежегодно - от първо число на месеца, следващ месеца на подаване на заявлението, а за самоосигуряващите се лица - въз основа на данните за внесените осигурителни вноски, които се отнасят до края на месеца на подаване на заявлението и които са налични в информационната система на НОИ.

В тази връзка с промени в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, публикувани за обществено обсъждане се предлага заявлението на лицето за ежегодно преизчисляване на пенсията да може да се подава както едновременно със заявлението за отпускане на пенсията, така и на по-късен етап. В случай че преизчисляването с осигурителен стаж и осигурителен доход е по-неблагоприятно за пенсионера, размерът на пенсията да се определя само въз основа на осигурителния стаж, придобит след пенсионирането, съответно след последното преизчисляване на пенсията. 

Броят на заявленията намалява близо 3 пъти

Според данните на НОИ за изминалата година броят на подадените от работещи пенсионери заявления за преизчисляване на пенсиите им с допълнително придобития от тях осигурителен стаж или осигурителен стаж и доход след пенсионирането намалява чувствително. Причината е въведеното като противоепидемична мярка през 2020 г. служебно преизчисляване.

През 2019 г. подадените от работещи пенсионери заявления за преизчисляване на пенсиите им бяха 206 337, от тях 133 502 за преизчисляване само с осигурителния стаж и 72 835 за преизчисляване с осигурителния стаж и дохода. За сравнение през 2020 г. броят на заявленията намалява близо 3 пъти - подадени са 75 075 заявления, от тях 43 200 за преизчисляване само с осигурителен стаж и 31 875 за преизчисляване с осигурителен стаж и доход.

Общият брой на пенсиите, преизчислени през 2020 г. на базата на данните за допълнително придобития от работещите пенсионери осигурителен стаж надхвърля 300 000, като над 260 000 от тях бяха служебно преизчислени, считано от 1 април 2020 г., без лицата да подават заявления за целта.