В края на март 2019 г. парите в обращение достигнаха 16 855.9 млн. лв., като на годишна база се увеличават с 10.55 на сто или с 1608.5 млн. лв., отчита Българската народна банка.

В края на първото тримесечие делът на банкнотите в структурата на парите в обращение е 97.43 на сто. Средната по стойност банкнота в обращение е 36.41 лв., което представлява увеличение с 0.96 лв. спрямо края на 2018 г. За едногодишен период стойността й се е повишила с 1.47 лв., или с 4.20 на сто, вследствие на по-високите темпове на нарастване в паричното обращение на броя на банкнотите от 50 лв. и 100 лв. в сравнение с останалите номинали и поради замяната на двулевовата банкнота с монета.

Средната по стойност разменна монета в обращение в края на март 2019 г. се запазва на ниво от 0.17 лв., колкото беше и в края на 2018 г. За едногодишен период стойността й нарасна с 0.01 лв, отчита Централната банка.

Делът на възпоменателните монети в общата стойност на парите в обращение е 0.05 на сто и се запазва без промяна спрямо края на 2018 г.

През първото тримесечие на годината БНБ пусна в обращение сребърна възпоменателна монета "Пловдив - Европейска столица на културата" с номинална стойност 10 лв. БНБ предвижда да бъдат емитирани още три нови сребърни възпоменателни монети през годината.

В края на март 2019 г. в обращение са 450.9 млн. броя банкноти, които са с 25.7 млн. броя или с 5.39 на сто по-малко в сравнение с края на 2018 г. За същия период общата им стойност намаля с 2.83 на сто (478.2 млн. лв.), достигайки към 31 март 16 423.4 млн. лв.

С най-голям дял от 28.73 на сто в общия брой на банкнотите в обращение в края на първото тримесечие на 2019 г. е банкнотата с номинал 20 лв., като към 31 март в обращение са 129.5 млн. броя банкноти с този номинал. С най-малък дял (4.55 на сто) e броят на двулевовите банкноти в обращение.

За едногодишен период (март 2018 г. - март 2019 г.) банкнотите в обращение са се увеличили с 25.6 млн. (6.02 на сто) по брой и с 1555.9 млн. лв. (10.47 на сто) по стойност.

В края на март в обращение са 2465.7 млн. броя разменни монети, които са с 26.2 млн. броя или с 1.07 на сто повече в сравнение с броя им в края на 2018 г. За същия период общата им стойност се е увеличила с 8.6 млн. лв. или с 2.06 на сто, и в края на март достигна 424.7 млн. лв. Запазва се дългосрочната тенденция към устойчиво нарастване на годишна база на броя на разменните монети в обращение от всички номинали, посочват от БНБ.

Най-голям дял (29.41 на сто) в общия брой на разменните монети в обращение в края на първото тримесечие на 2019 г. имат монетите от една стотинка, като към 31 март в обращение са 725.2 млн. броя монети с този номинал. С най-малък дял (2.12 на сто) е броят на монетите с номинал 2 лв.

През първото тримесечие в Националния център за анализ на БНБ са задържани общо 293 броя неистински български банкноти, циркулирали в паричното обращение - най-голям е делът на тези с номинал 20 лв. (52.22 на сто). За същия период са били регистрирани и задържани общо 83 броя неистински български разменни монети. В БНБ са били задържани неистински 1254 броя евро (от които 154 броя са циркулирали в паричното обращение); 297 броя щатски долари (от които 197 броя са били в паричното обращение) и 67 броя банкноти от други чуждестранни валути.