Средният лихвен процент за нефинансовите предприятия през август по кредитите до 1 млн. евро, договорени в левове, нараства с 0,07 пр. п. до 4,12 процента, а по тези над 1 млн. евро спада с 0,28 пр. п. до 3,99 процента, показва статистиката на БНБ за изминалия месец, цитирана от БТА.

Средният лихвен процент по кредитите до 1 млн. евро, договорени в евро, се понижава с 0,20 пр. п. до 5,17 процента, а по кредитите над 1 млн. евро се повишава с 0,10 пр. п. до 5,80 процента. През август средният лихвен процент по овърдрафта в левове се увеличава с 0,14 пр. п. до 3,49 процента, а по овърдрафта в евро - с 0,12 пр. п. до 5,20 процента.

Обемът на новия бизнес по кредитите до 1 млн. евро, договорени в левове, се повишава с 6,4 процента (26,3 млн. лв.) до 439,8 млн. лв., а по кредитите над 1 млн. евро - с 24,3 процента (142,7 млн. лв.) до 729,9 млн. лв. При обема на предоговорените кредити и кредитите за рефинансиране в левове се наблюдава увеличение с 37,9 процента (178,4 млн. лв.) до 649,6 млн. лв.

Обемът на новия бизнес по кредитите до 1 млн. евро, договорени в евро, нараства със 76,7 процента (38,4 млн. лв.) до 88,6 млн. лв., а по тези над 1 млн. евро спада с 6,4 процента (46,9 млн. лв.) до 685,6 млн. лв. При обема на предоговорените кредити и кредитите за рефинансиране в евро се наблюдава увеличение с 80,5 процента (254,7 млн. лв.) до 571,1 млн. лв.

За домакинствата средният лихвен процент по кредитите за потребление в левове през август намалява с 0,26 пр. п. до 8,66 процента, а годишният процент на разходите (ГПР) по тези кредити - с 0,24 пр. п. до 9,21 процента.

При жилищните кредити в левове, средният лихвен процент се запазва на ниво от 2,57 процента, а ГПР се повишава с 0,04 пр. п. до 2,88 процента. Средният лихвен процент по другите кредити в левове нараства с 0,40 пр. п. до 4,22 процента.

Средният лихвен процент по другите кредити в левове на работодатели и самонаети лица се увеличава с 0,38 пр. п. до 4,15 процента. Средният лихвен процент по овърдрафта в левове намалява с 0,17 пр. п. до 14,59 процента, а при кредитите по кредитни карти, извън безлихвен гратисен период, в левове - с 0,02 пр. п. до 20,84 процента.

Обемът на новия бизнес по кредитите за потребление в левове се повишава с 3,8 процента (28,9 млн. лв.) до 788,2 млн. лв., а този на предоговорените кредити и кредитите за рефинансиране - с 4,7 процент (5,7 млн. лв.) до 127,7 млн. лв. При жилищните кредити в левове обемът на новия бизнес нараства с 10,2 процента (62,6 млн. лв.) до 678,9 млн. лв., а този на предоговорените кредити и кредитите за рефинансиране - с 10,3 процента (16,4 млн. лв.) до 175 млн. лв. Обемът на новия бизнес по другите кредити в левове се увеличава с 4,7 процента (1 млн. лв.) до 23 млн. лв., а този на предоговорените кредити и кредитите за рефинансиране намалява с 16,7 процента (0,8 млн. лв.) до 4,1 млн. лв. Обемът на новия бизнес по другите кредити в левове на работодатели и самонаети лица се понижава със 7,9 процента (1,6 млн. лв.) до 18,9 млн. лв.

При нефинансовите предприятия средният лихвен процент по депозитите с договорен матуритет (ДДМ) в левове през август в сравнение с юли спада с 0,02 пр. п. до 1,74 процента, а по тези в евро нараства с 0,45 пр. п. до 2,12 процента. Средните лихвени проценти по овърнайт-депозитите в левове и в евро се повишават с 0,01 пр. п. до 0,03 процента и 0,05 процента.

Обемът на новия бизнес по депозитите с договорен матуритет в левове се увеличава с 68,3 процента (332,3 млн. лв.) до 818,9 млн. лв., а по тези в евро - с 59 процента (122 млн. лв.) до 328,7 млн. лв.

Според данните за домакинствата средният лихвен процент по депозитите с договорен матуритет в левове през август се повишава с 0,07 пр. п. до 0,73 процента, а по тези в евро - с 0,02 пр. п. до 1,30 процента. Средните лихвени проценти по овърнайт-депозитите в левове и в евро остават на нивата си от 0,01 процента.

Средният лихвен процент по депозитите, договорени за ползване след предизвестие в левове се запазва на ниво от 0,11 процента, а по тези в евро се увеличава незначително до 0,16 процента.

Обемът на новия бизнес по депозитите с договорен матуритет в левове нараства с 23,2 процента (43 млн. лв.) до 228,2 млн. лв., а по депозитите с договорен матуритет в евро - с 19,2 процента (35,2 млн. лв.) до 218,9 млн. лв.