Срокът, в който физическите лица и фирмите можеха да поискат отсрочване на плащанията по банковите си кредити изтече на 23 март. Крайният срок за получаване на одобрение от страна на банките по Реда за отсрочване и уреждане на изискуеми задължения към банки и дъщерните им дружества пък е 31 март 2021-а. 

Дали ще има ново удължаване на "кредитната ваканция" Dir.bg попита Българската народна банка (БНБ) и Асоциацията на банките в България. Ето, какво ни казаха:

БНБ

Както е известно, като реакция на началната фаза на пандемията от COVID-19 Европейският банков орган, в който БНБ е пълноправен участник, прие Насоки относно законодателните и частните мораториуми върху плащания по кредити във връзка с COVID-19. С тези насоки се създаде общоевропейска регулаторна рамка за временно отлагане на плащания по кредити на клиенти на банките, изпитващи временни затруднения в резултат от пандемията, без това отлагане да влияе върху пруденциалното третиране на тези кредити от страна на банките. Управителния съвет на БНБ взе решение да спазва насоките, а Асоциацията на банките в България на тази база предложи проект на "Ред за отсрочване и уреждане на изискуеми задължения към банки и дъщерните им дружества - финансови институции във връзка с извънредното положение, въведено от Народното събрание на 13 март 2020 г.", който УС на БНБ утвърди.

През юли и декември с Насоки на Европейския банков орган срокът на мораториума беше удължаван, като и в двата случая УС на БНБ взе решения да ги спазва, а Асоциацията на банките предложи проекти за удължаване на срока на действие на мораториума, които УС на БНБ утвърди.

Аналогично, евентуален бъдещ мораториум ще предполага решение на ЕБО, което УС на БНБ да приеме да спазва, както и представяне от страна на Асоциацията на проект на мораториум, който УС на БНБ да реши да утвърди. 

Понастоящем не ни е известно да има намерение на Европейския банков орган за приемане на ново удължаване на възможностите за ползване на мораториуми по кредитни задължения, коментираха от Асоциацията на банките в България.

Припомняме, че по-рано тази седмица ви запознахме с мнението Европейския банков орган (ЕБО) по темата:

С последното удължаване на срока през декември беше решено да се включи 9-месечен лимит на продължителността на индивидуалните мораториуми, освен това банките ще трябва да започнат да заделят капитал, когато клиентите им вече не могат да изпълняват своите финансови задължения. Превишаване на този период не би било разумно, защото това ще доведе до подценяване в баланса на банките на риска, който носят клиенти в затруднение, което ще увеличи риска за финансовата стабилност.

Разсрочването на кредити продължава

Независимо, че срокът за подаване на заявления по реда за разсрочване на задължения изтече, банките, съобразно индивидуалните им политики и практики, продължават да подкрепят своите клиенти. Финансовите институции могат да договарят индивидуално конкретни възможности за преструктуриране на клиентските задължения, включително при облекчени условия.

"В тези случаи кредитите се класифицират в съответствие с действащата надзорна рамка", обясниха от Асоциацията на банките.

Банките са в правото си да предприемат индивидуални решения за отсрочване на кредити, съобразени с финансовото състояние и възможности на кредитополучателите, допълниха от БНБ.

От Централната банка на страната напомниха, че беше решено печалбата за 2020 г. да не бъде разпределяна като дивидент. Ефектът от подобни мерки е и запазеният капацитет на банките да отпускат нови кредити на своите клиенти, обясниха от БНБ.  

От ЕБО подчертаха, че банките трябва да подкрепят икономиката с щедро отпускане на заеми, а клиентите им да бъдат третирани еднакво. От институцията обаче с категорични, че е важно банките да управляват умело риска, тъй като става все по-ясно, че не всички клиенти ще могат да обслужват дълговете си.