Управляваните средства от дружествата, извършващи застрахователна дейност в България, възлизат на 10,797 млрд. лв. към края на декември 2023 г., като размерът им нараства с 1,191 млрд. лв. (12,4 процента) в сравнение с края на декември 2022 г. и с 418,8 млн. лв. (4 процента) спрямо края на третото тримесечие на 2023 г. Това показват обобщените данни на БНБ, публикувани на сайта на централната банка.

Повече са нараснали средствата на дружествата за общо застраховане

Тези средства са се увеличили с 886,8 млн. лв. (12,8 процента) - от 6,948 млрд. лв. към края на декември 2022 г. до 7,835 млрд. лв. към края на същия месец на 2023 г. и с 237,4 млн. лв. (3,1 процента) спрямо края на септември 2023 г. (7,597 млрд. лева). Към края на декември миналата година относителният дял на тези активи в общия размер на активите на дружествата, извършващи застрахователна дейност, е 72,6 процента при 72,3 процента в края на четвъртото тримесечие на 2022 г. и 73,2 процента в края на края на септември 2023 г.

Според статистиката активите на дружествата, извършващи животозастраховане, нарастват с 303,9 млн. лв. (11,4 процента) - от 2,658 млрд. лв. към края на декември 2022 г. до 2,962 млрд. лв. към края на същия месец на миналата година. Спрямо края на септември 2023 г. (2,781 млрд. лв.) те нарастват със 181,4 млн. лв. (6,5 процента). Техният относителен дял в общия размер на активите към края на декември м.г. е 27,4 процента при 27,7 процента към края на четвъртото тримесечие на 2022 г. и 26,8 процента в края на септември 2023 г.

Източник: БНБ/3eNews

В какви инструменти влагат активите си застрахователите

Най-голям дял от активите си застрахователите са вложили в ценни книжа, различни от акции, които на годишна база нарастват с 509.2 млн. лв. (11.3%) до 4.997 млрд. лева. Следват акции и другите форми на собственост, които спрямо края на декември 2022 г. нарастват с 531.6 млн. лв. (26.9%) до 2.505 млрд. лв., а вземанията от застрахователни операции намаляват със 165.3 млн. лв. (13.6%) до 1.047 млрд. лв. В същото време депозитите нарастват с 92 млн. лв. (14%) до 748.7 млн. лева.

В края на четвъртото тримесечие на 2023 г. относителният дял на ценните книжа, различни от акции, е 46.3% при 46.7% към края на същото тримесечие на 2022 г., на акциите и другите форми на собственост - 23.2% при 20.5% към края на декември 2022 г., на вземанията от застрахователни операции - 9.7% при 12.6% към края на четвъртото тримесечие на 2022 г. и на депозитите - 6.9% при 6.8% към края на декември 2022 година.

Каква валута предпочитат застрахователите

Във валутната структура на активите на дружествата, извършващи застрахователна дейност, преобладават активите в евро, като към края на декември 2023 г. относителният им дял от общия размер на активите е 41.1% при 37.8% към края на четвъртото тримесечие на 2022 година. Активите в левове са 32.6% при 35% към края на декември 2022 година. Към края на четвъртото тримесечие на 2023 г. активите в щатски долари са 2.5% при 2.9% към края на декември 2022 г., а в други валути - 23.8% при 24.3% към края на декември 2022 година.

Къде инвестират застрахователите

По отношение на географската структура на активите на дружествата, извършващи застрахователна дейност, към края на декември 2023 г. инвестициите в България нарастват на годишна база с 218.5 млн. лв. (5.8%) до 3.982 млрд. лв. при 3.764 млрд. лв. към края на декември 2022 година. Техният относителен дял е 36.9% към края на декември 2023 г. при 39.2% към края на същия месец на 2022 година. В края на четвъртото тримесечие на 2023 г. средствата, инвестирани в останалите държави от Европейския съюз, нарастват на годишна база със 747.5 млн. лв. (14.7%) до 5.826 млрд. лв. при 5.079 млрд. лв. към края на декември 2022 година. Относителният им дял към края на декември 2023 г. е 54% при 52.9% в края на декември 2022 година.