Точният момент на приемане на еврото ще зависи не толкова от Маастрихтските критерии за номинална конвергенция, които България в голяма степен изпълнява в продължение на много години, колкото от реалната конвергенция на икономиката.

Това пише в предисловието на управителя на БНБ Димитър Радев, публикувано в изданието Global Public Investor - Официалния форум на парични и финансови институции (OMFIF), цитиран от Инвестор.

Преди дни от ЕК ясно ни казаха, че към момента България не може да кандидатства за еврозоната, въпреки че изпълнява критериите от Маастрихт. Причината е ниските доходи и нереформираната съдебна и банкова система.

Тази година в него се отделя специално внимание на общите теми, свързани с реформа и преход. 

"За ускоряване на реалната конвергенция е необходимо да бъдат въведени структурни и институционални политики, които да бъдат последователно прилагани, посочва гуверньорът на централната банка. - Ако желаем България да стане пълноправен участник в процеса на реформи на европейско равнище, трябва да задълбочим допълнително собствените си реформи. Трябва да трансформираме своето устойчиво икономическо възстановяване в трайна реална конвергенция."

Според него България показва убедителни макроикономически показатели.

"Повече от две десетилетия имаме парична стабилност. Обменният курс на лева е фиксиран към еврото и паричният съвет е непоклатим както в добри, така и в лоши времена, дори и по време на кризата през 2008 г. България поддържа като цяло балансиран бюджет и е известна с третото най-ниско съотношение дълг/БВП в ЕС. Банковият сектор е здрав, с капиталова адекватност и ликвидност над средните за ЕС. Логично е да се очаква, че страна с такъв опит следва да не бъде спирана, а да се приветства тръгването ѝ по пътя към еврозоната чрез участието на лева - националната парична единица - във Валутен механизъм ІІ (ВМ II)", са очекванията на централният банкер.

Димитър Радев смята, че процесът на присъединяване към еврозоната, който започва с участието на националната парична единица във BМ II, ще бъде катализатор за по-нататъшен напредък, приспособяване и реформи.

"Всичко това в крайна сметка ще окаже благоприятно влияние върху икономиката независимо дали сме в еврозоната, или все още извън нея. Самото пътуване е също толкова важно, колкото и постигането на крайната цел. Това важи и за много световни публични инвеститори, на които OMFIF отделя специално внимание в това свое издание за 2018 г., което, сигурен съм, ще изпълни целта си за разпространяване на по-добри практики в областта на публичните инвестиции в глобален план", убеден е Димитър Радев.

Управителят на Българската народна банка напомня, че като бъдещ член на еврозоната България проявява силен интерес към реформите в нея.

"В този по-общ контекст пълното изграждане на банковия съюз например е сред приоритетите на българското председателство на Съвета на Европейския съюз през първото полугодие на 2018 г., коментира Димитър Радев. - След почти десетилетие на възстановяване от икономическата криза през 2008 - 2009 г. световната икономика може би достига повратна точка, докато светът като цяло трябва да се справя с промените, наложени от преориентирането на външната политика на САЩ и възхода на Китай."