През януари 2018 година салдото по текущата сметка на България е положително и в размер на 88,7 млн. евро, но преките чуждестранни инвестиции намаляват с цели 427,5 млн. евро, показват данни на БНБ за платежния баланс на нашата страна в началото на настоящата година.

Балансът по текущата и капиталова сметка на България през януари е положителен и в размер на 161,8 млн. евро спрямо дефицит за 123,2 млн. евро точно преди година (през януари 2018-а).

Салдото само по текущата сметка през януари също е положително и възлиза на 88,7 млн. евро при дефицит за 139,4 млн. евро точно година по-рано.

Търговското салдо на нашата страна в началото на 2019-а година остава отрицателно, но възлиза на едва 64,5 млн. евро спрямо дефицит за 205,5 млн. евро през същия месец година по-рано, като износът на стоки се повишава през януари със 180,2 млн. евро (с 8,4% спрямо януари 2018-а) до 2,3361 млрд. евро, докато вносът нараства с 39,2 млн. евро (с 1,7%), достигайки размер от 2,4006 млрд. евро.

Салдото по услугите през януари е положително и в размер на 110,1 млн. евро спрямо положително салдо за 91,9 млн. евро преди година.

Според данни на БНБ финансовата сметка през януари 2019-а е положителна и в размер на 32,8 млн. евро при отрицателна стойност от 121,1 млн. евро точно година по-рано.

Преките чуждестранни инвестиции в страната обаче намаляват през първия месец на текущата година с цели 427,5 млн. евро при повишение с 228,7 млн. евро година по-рано и след като през цялата 2018-а година преките чуждестранни инвестиции в България бяха в размер на 1,5329 млрд. евро.

Чуждестранният дялов капитал в български дружества през януари 2019-а година е отрицателен и възлиза на 556,8 млн. евро, което е с 515,6 млн. евро по-нисък от отрицателен дялов капитал за 41,2 млн. евро през януари 2018-а година. В същото време нетните постъпления от инвестиции на чужди лица в недвижими имоти в България е отрицателен в размер на 100 хил. евро при положителен нетен поток от 2 млн. евро през януари година по-рано.

Нетните чуждестранни инвестиции в дългови инструменти на нашата страна възлизат на 129,3 млн. евро през януари 2019-а година прямо 249,6 млн. евро година по-рано.

Най-големите нетни преки инвестиции в нашата страна в началото на текущата година идват от Ирландия (69,9 млн. евро), следвана от Люксембург (за 24 млн. евро) и Холандия (за 22,4 млн. евро).

През януари 2019-а година резервите на БНБ се понижават със 175,2 млн. Евро.