През август банковият индекс ЛЕОНИА Плюс e минус 0.68 процента, съобщава Българската народна банка. Спрямо август 2019 г. той намалява с 0.24 процентни пункта (пр.п.), а в сравнение с юли 2020 г. - с 0.01 пр.п. Индексът е за сключените и изпълнените сделки за предоставяне на необезпечени овърнайт-депозити в левове на междубанковия пазар в България.

Средният лихвен процент за бизнес клиенти по депозитите с договорен матуритет в левове през август 2020 г. спада на годишна база с 0.09 пр.п. до минус 0.06 на сто, а по тези в евро намалява с 0.03 пр.п. до минус 0.02 на сто.

Средният лихвен процент по депозитите за домакинствата с договорен матуритет в левове спада с 0.04 пр.п. до 0.10 на сто, а по тези в евро - с 0.06 пр.п. до 0.11 процента.

През август 2020 г. средният лихвен процент по кредитите на фирмите с размер до 1 млн. евро, договорени в левове, спада на годишна база с 0.69 пр.п. до 3.45 процента, а по тези, договорени в евро, се повишава с 0.03 пр.п. до 2.93 на сто.

Средният лихвен процент по кредитите на бизнес в размер над 1 млн. евро, договорени в левове, намалява с 0.12 пр.п. до 2.50 на сто, а по тези, договорени в евро - с 0.16 пр.п. до 2.63 на сто.

Средният лихвен процент по кредитите на домакинствата, вземани за потребление в левове, се понижава през август на годишна база с 0.48 пр.п. до 7.70 на сто, а по тези в евро - с 0.80 пр.п. до 3.10 на сто.

При жилищните кредити в левове средният лихвен процент спада с 0.21 пр.п. до 2.88 на сто, а по тези в евро - с 0.08 пр.п. до 3.65 на сто.

Годишният процент на разходите (ГПР) по кредитите за потребление в левове през август 2020 г. в сравнение със същия месец на 2019 г. се понижава с 1.19 пр.п. до 8.93 на сто, а по кредитите за потребление в евро - с 0.51 пр.п. до 3.76 на сто.

През август 2020 г. ГПР по жилищните кредити в левове спада на годишна база с 0.38 пр.п. до 3.13 на сто, а по жилищните кредити в евро - с 0.17 пр.п. до 4.04 на сто.