Към 31 октомври печалбата на банковата система е 796 млн. лв. - с 598 млн. лв. (42.9 на сто) по-малко от отчетената за същия период през 2019 година. Това става ясно от последните данни за състоянието на банковата система на Българската народна банка (БНБ). 

Нетният лихвен доход е по-нисък със 123 млн. лв. (5.3%), а разходите за обезценка на финансови активи, които не се отчитат по справедлива стойност в печалбата или загубата, възлизат на 691 млн. лв. за първите десет месеца на 2020 г. (при 385 млн. лв. година по-рано).

Същевременно активите на банковата система, намалели с 38 млн. лв. за един месец и в края на октомври остават на обща стойност от 119.2 млрд. лева.

Собственият капитал в баланса на банковата система възлиза на 15.2 млрд. лв. в края на октомври, като се увеличава със 101 млн. лв. (0.7%) спрямо септември главно под влияние на растежа на печалбата.

Брутните кредити и аванси

през октомври се увеличават с 3 млрд. лв. (3.9%) до 78.7 млрд. лева. Основен принос имат вземанията от кредитни институции, които нарастват с 2.2 млрд. лв. (29.4%) до 9.6 млрд. лв., разясняват от БНБ.

Брутният кредитен портфейл нараства със 778 млн. лв. (1.1%) до 69.1 млрд. лв., като най-голямо увеличение отчитат кредитите за фирмите (с 661 млн. лв., 1.8%). Кредитите за домакинства се увеличават със 194 млн. лв. (0.8%), докато тези за държавно управление и други финансови предприятия (като застрахователни компании, пенсионноосигурителни дружества и инвестиционни посредници) намаляват съответно с 60 млн. лв. (5.5%) и 18 млн. лв. (0.4%).

Депозитите

в банковата система през октомври нарастват с 33 млн. лв. (0.03%) и възлизат на 101.2 млрд. лв., сочи статистиката на Централната банка.

Депозитите на домакинствата се увеличават с 630 млн. лв. (1.1%), а тези на другите финансови предприятия - с 261 млн. лв. (7.8%). Спад с 504 млн. лв. (11.1%) е отчетен при депозитите на кредитните институции, докато ресурсът от фирмите и от сектор държавно управление намалява съответно с 289 млн. лв. (0.9%) и 64 млн. лв. (2.4%).

По Реда за отсрочване и уреждане на изискуеми задължения

към 31 октомври 2020 г. са отчетени общо 106 726 подадени искания с брутна балансова стойност на задълженията 9,521 млрд. лв., и одобрени общо 88 448 броя с общ брутен размер 8,534 млрд. лв., отчита още БНБ.

Предприятията са внесли 13 237 искания за 7,534 млрд. лв., от които одобрените към края на октомври са 11 934 броя за 6,779 млрд. лева.

Домакинствата са подали 93 489 искания за отсрочване на задължения на стойност 1,987 млрд. лв., от които одобрените към края на октомври са 76 514 броя за 1,755 млрд. лв. Спрямо 30 септември 2020 г. общият брой на одобрените искания от предприятия и домакинства е намалял с 18 033, а брутният размер на одобрените задължения, обект на частния мораториум, спада с 489 млн. лв., съобщава още БНБ.