През второто тримесечие на 2023 г. активите на банковата система се увеличават с 466 млн. лв. (0.3%) и в края на юни достигат 161.1 млрд. лв. За първото полугодие печалбата на банките е нараснала (на годишна база) с повече от 670 млн. лева до 1,7 млрд. лева.

БНБ представи днес информация за състоянието на банковата система към края на юни 2023 г. 

Спрямо края на март нарастват кредитите и авансите, а делът им в структурата на активите се увеличава от 61.1% до 65.0%. Позицията пари, парични салда при централни банки и други депозити на виждане намалява вследствие на спада на паричните салда в централни банки и делът ѝ се понижава от 20.4% до 15.9%. В края на периода дълговите ценни книжа заемат 15.0% от активите на банковата система (при 14.4% в края на март).

Отношението на ликвидно покритие в края на юни 2023 г. е 225.6% (при 238.2% в края на март). Ликвидният буфер е 46.9 млрд. лв., а нетните изходящи ликвидни потоци възлизат на 20.8 млрд. лв. (при съответно 49.1 млрд. лв. и 20.6 млрд. лв. в края на март).

Брутните кредити и аванси на тримесечна база нарастват с 6.4 млрд. лв. (6.3%) до 108.0 млрд. лв. Вземанията от кредитни институции отчитат увеличение от 3.1 млрд. лв. (23.8%) до 16.3 млрд. лв., а брутният кредитен портфейл (в обхвата на който влизат секторите нефинансови предприятия, домакинства, други финансови предприятия и държавно управление) нараства с 3.3 млрд. лв. (3.7%) до 91.7 млрд. лв., като в структурата му е отчетено увеличение при всички сектори. Кредитите за домакинства спрямо края на март се увеличават с 1.4 млрд. лв. (4.0%), тези за нефинансови предприятия - с 1.2 млрд. лв. (2.6%), за други финансови предприятия - с 610 млн. лв. (8.6%), а за сектор държавно управление - със 111 млн. лв. (12.0%).

В края на юни брутните необслужвани кредити и аванси възлизат на 4.10 млрд. лв. (при 4.12 млрд. лв. в края на март), а делът им в общата сума на брутните кредити и аванси е 3.80% (при 4.05% в края на март). При представяне на показателя в широкия обхват (включващ паричните салда при централни банки и другите депозити на виждане) делът на брутните необслужвани кредити и аванси е 3.13% в края на второто тримесечие и се запазва без промяна спрямо отчетения в края на първото тримесечие. Нетната стойност на необслужваните кредити и аванси (след приспадане на присъщата им обезценка) в края на юни е 2.07 млрд. лв. (при 2.05 млрд. лв. в края на март), а делът ѝ в общата нетна стойност на кредитите и авансите е 1.98% (при 2.09% в края на март).

През второто тримесечие на 2023 г. депозитите в банковата система се увеличават с 943 млн. лв. (0.7%) и в края на юни достигат 138.5 млрд. лв. Нарастват депозитите на домакинства (с 1.5 млрд. лв., 1.9%) и тези на кредитни институции (с 1.0 млрд. лв.,11.2%). Намаляват депозитите на нефинансови предприятия (с 644 млн. лв., 1.5%), на други финансови предприятия (с 526 млн. лв., 11.1%), както и тези на сектор държавно управление (с 348 млн. лв., 7.7%).

Собственият капитал в баланса на банковата система в края на второто тримесечие възлиза на 18.3 млрд. лв., с 893 млн. лв. (5.1%) повече спрямо края на март. Нарастването му е обусловено главно от повишението на печалбата през отчетния период.

Към 30 юни 2023 г. печалбата на банковата система е в размер на 1.7 млрд. лв., с 672 млн. лв. (66.0%) повече спрямо отчетената за първите шест месеца на 2022 г. Разходите за обезценка на финансови активи, които не се отчитат по справедлива стойност в печалбата или загубата, към 30 юни 2023 г.възлизат на 184 млн. лв. (при 190 млн. лв. за първата половина на 2022 г.).