Да се въведе изискване за извършване на стрес-тестове от страна на фондовете на паричния пазар, прие парламентът с гласувани на първо четене промени в Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране, внесени от Министерския съвет.

Регламентира се осигуряването и прилагането на адекватни и ефективни вътрешни канали и процедури за подаване на сигнали от служителите на инвестиционното дружество и депозитаря за действителни или възможни нарушения на този закон и актовете по прилагането му.

Целта е да се въведат мерки в националното законодателство за по-високо ниво на защита на инвеститорите, както и ограничаване на проблемите на пазара на краткосрочно финансиране.

С други промени, извън изискванията на европейския регламент, се въвежда изискване проспектът на колективна инвестиционна схема, която има различни класове дялове, да съдържа описание на характеристиките, специфични за всеки клас, с ясно посочване на разликите между отделните класове.

Ограничава се възможността управляващо дружество, действащо за сметка на всички управлявани от него колективни инвестиционни схеми или други предприятия за колективно инвестиране, да придобива акции с право на глас, които биха му позволили да упражнява значително влияние върху управлението на емитент или публично дружество.

Изрично е регламентирано, че управляващо дружество се управлява и представлява най-малко от две лица, което при прилагане и на изискванията на Търговския закон ще доведе до необходимост от промяна в състава на част от управителните органи на управляващите дружества или до избиране на прокурист.

Със законопроекта се въвежда дефиниция на "значително влияние".

Прецизират се и разпоредбите, свързани с капиталовата адекватност и ликвидността на управляващите дружества, като се въвежда диференциран подход по отношение на действията и мерките, които следва да се предприемат при нарушение на нормативните изисквания.

Предвидени са преходни периоди, в които лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове, управляващите дружества, инвестиционните дружества и депозитарите да приведат дейността си в съответствие с новите изисквания.