Парите в обращение са се увеличили за година с 8,62% или с 1.578 млрд. лева. Това става ясно от последните данни на Българската народна банка за емисионно-касовата дейност за периода от юли до септември. В края на тримесечието сумата им надхвърля 19.884 млрд. лева.

Банкноти и монети

Делът на банкнотите в общата стойност на парите в обращение е 97.60%, като през трите месеца той се е увеличил с 0.10 процентни пункта спрямо края на юни 2020-а.

Средната по стойност банкнота в обращение в края на септември е 37.68 лв., което представлява увеличение с 0.07 лв. спрямо края на юни 2020 г. За едногодишен период стойността ѝ се е повишила с 0.88 лв., или с 2.40 процента.Този ръст се дължи на по-високите темпове на нарастване в паричното обращение на броя на банкнотите от 50 и 100 лева в сравнение с останалите номинали.

Що се касае до делът на разменните монети в стойността на парите в обращение - той е 2.39 на сто. За тримсечието намалява с 0.10 процентни пункта спрямо края на юни. Средната по стойност на разменна монета в обращение в края на септември 2020 г. е 0.18 лв. и се запазва без промяна, както спрямо края на второто тримесечие на 2020 г., така също и за едногодишен период.

Фалшификати

За разглеждания период в Националния център за анализ на БНБ били задържани общо 154 броя неистински български банкноти, циркулирали в паричното обращение. Спрямо второто тримесечие на 2020 г. те са с 44 броя по-малко.

В общия брой на задържаните през третото тримесечие на 2020 г. неистински български банкноти най-голям е делът на тези с номинал 20 лева (47.40%). Фалшификатите от 50 лева са с дял от 40.26% в общия брой на задържаните през отчетния период неистински банкноти. Неистинските банкноти от 10 лева са с дял от 8.44%, а тези от 100 лева са - са били 2.60 на сто. Най-малки (по 0.65%) са дяловете на неистинските банкноти от 5 и 2 лева.

Задържани били 71 броя неистински български разменни монети. От тях 8 броя от 2 лева, 10 броя от 1 лев и 53 броя от 50 стотинки.

Задържани били и 108 броя фалшиво евро (от които 2 броя нециркулирали в паричното обращение), 323 броя щатски долари (от които 286 броя нециркулирали в паричното обращение) и 80 броя банкноти от други чуждестранни валути (от които 1 брой нециркулирала в паричното обращение).

Негодни пари

При машинната обработка на постъпилите през третото тримесечие на 2020 г. в БНБ банкноти, като негодни били отделени 5.6 млн. броя. Те представляват 2.81% от общия брой на обработените за отчетния период банкноти.

От тези пари най-голям бил делът на банкнотите с номинали 10 и 20 лева, съответно 40.83% и 39.88 на сто. Най-малки са дяловете на отделените като негодни банкноти с номинали 2 и 100 лева, съответно с 2.85% и 2.95 на сто.

През тримесечието като негодни за паричното обращение били отделени 186.1 хил. монети, което е със 171.8 хил. броя по-малко в сравнение с отделените през второто тримесечие на 2020 година.