Запазва се тенденцията за устойчив растеж на пазара, очертала се през 2021 г. сочат данните на КФН към края на октомври 2021 г., съобщиха от Асоциацията на българските застрахователи.

Общо за пазара ръстът на премийния приход е 12%, като достига 2,675 млн. лева. Сумата на изплатените обезщетения е с 8,4% по-висока спрямо същия период на 2020 г. и възлиза на 1,063 млн. лева. Стабилното пазарно представяне се вижда и при сравнение на резултатите с предпандемичната 2019 г. - премийният приход към октомври 2021 г. бележи 10% ръст спрямо този от същия период през 2019 година.

Източник: АБЗ

Пазарът на общо застраховане постига ръст на премийния приход от 8 % на годишна база и към моктомври е в размер на 2,192 млн. лева. Изплатени са обезщетения за 881 млн. лв., като изменението на годишна база е 5,8 на сто.

Не се отчита особена динамика по линия на най-масовите автомобилни застраховки в сравнение с предходните месеци. Към октомври 2021 г. ръстът на премийния приход е 6,8% на годишна база при застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите, а събраните премии са 967 млн. лева.  Сумата на изплатените обезщетения е с 7,2% по-висока спрямо същия период на 2020-а.

Нарастването на премийния приход по "Каско" е 8,9% до 591 млн. лв.

По линия на застраховка "Пожар и други опасности" се отбелязва ръст на премийния приход от 16%, на годишна база и събраните премии достигат 82 млн. лева. Същевременно се отчита значително увеличение от 36% на изплатените обезщетения, като тенденцията на ръст на обезщетенията се оформя от началото на 2021 година.

Пазарните резултати по линия на "Кражба, грабеж, вандализъм" показват слаб ръст от 3% спрямо същия период на 2020 г. и спад на размера на изплатените обезщетения от 32 на сто.

Премийният приход по застраховка "Пътуване в чужбина" към октомври 2021 г. възлиза на 57 млн. лв., а нарастването спрямо октомври 2020 г. е цели 174 на сто.

"Интересно е, че през 2021 започва да се оформя тенденция за ръст на премийния приход по тази бизнес линия и спрямо предпандемичната 2019 г. За сравнение събраният премиен приход към октомври 2019 г. е 35 млн. лв., а към октомври 2021 г. той достига 57 млн. лева. Възможно е сред причините да е и повишеното разбиране сред потребителите за смисъла и ползата от тази застраховка", коментират от Асоциацията.

В животозастраховането продължава тенденцията за динамичен ръст, оформил се през 2021 година. Темпът е изпреварващ спрямо общото застраховане, което е сравнително рядка ситуация за българския пазар. Към октомври 2021 г. премийният приход в животозастраховането достига 483 млн., а ръстът спрямо същия период на 2020 г. е 34 на сто. Изплатените обезщетения нарастват с 23% и са в размер на 181 млн. лева.

Продължава интензивното развитие по линия на застраховка "Живот", свързана с инвестиционен фонд. Ръстът на годишна база на премийния приход към октомври 2021 г. е 132%. Събраните премии възлизат на близо 193 млн. лв., което е повишение от над два пъти спрямо същите периоди и на 2019 г. (77 млн.лв.), и на 2020 г. (83 млн.лв.). Това развитие се дължи на редица причини, сред които темпът на банково кредитиране и търсенето на по-изгодни алтернативи за управление на спестяванията.

Устойчив остава трендът за повишен интерес към здравните застраховки през 2021 г., като се отчита ръст на премийния приход от около 11% по линия на застраховка "Заболяване" и в общо застраховане, и в животозастраховането.