Малко повече от година действа интернет платформата Oxygen ("Кислород"), която е инициатива на Българска фондова борса (БФБ) и дъщерната й компания Financial Market Services (FMS).

Инициативата дава възможност на българските компании да измерват и отчитат своето екологично, социално и корпоративно въздействие, както и на други индикатори, свързани с ESG стандартите (съкращение от Environmental (въздействие върху околната среда), Social (въздействие върху обществото) и Governance (корпоративно управление).

При старта на платформата на 15 март 2022 година изпълнителният директор на БФБ доц. д-р Маню Моравенов каза: "Светът в нашето съвремие е изправен пред безпрецедентен набор от предизвикателства, което налага комплексен подход за тяхното преодоляване. Устойчивостта на бизнеса, или негово ESG представяне все повече е във фокуса на интересите на инвеститори, политици, корпоративни лидери и младежта. Днешният бизнес пейзаж поставя като жизненоважен въпросът за внедряване на Целите за устойчиво развитие на ООН (SDG"s) в бизнес стратегиите на компаниите."

Изискванията на "Европейската зелената сделка"

Принципите на устойчиво развитие, обособени като изисквания в "Европейския зелен пакт" ("зелената сделка"), са основополагащи за усвояването на ефективни екологични и социални практики във взаимодействието между акционери, инвеститори, корпоративни ръководства и други заинтересовани страни. Според "зелената сделка", още в началото на 2024 година над 49 000 компании в ЕС (с над 250 служители, имащи оборот от 40 милиона евро или са листнати на фондовите борси) ще трябва да докладват доколко покриват изискванията на ESG стандартите, а национални институции във всяка страна ще следят за навременното подаване на докладите и коректността на данните.

Втората вълна ще обхване и по-малките фирми (под 250 служители, оборот под 40 милиона евро и не са листнати на фондовите борси). Те ще започнат да подават отчети от 2026 г. с данни за 2025 година.

Така още преди да влязат в сила тези изисквания на ЕС, платформата Оxygen дава възможност на българските компаниите да направят ESG измерването и отчитането автоматизирано и по световни стандарти.

Оxygen съдържа електронен въпросник с 165 въпроса, структурирани в няколко секции: околна среда, корпоративно управление, социални въпроси и заетост, защита правата на човека и антикорупция, както и възможност за генериране на ESG отчет/Нефинансова декларация, което според д-р Моравенов, е сред най-големите предимства на платформата.

Една от най-сериозните опасности, обаче, които стоят пред бизнеса с въвеждането на ESG регулациите, е т.нар. зелено изпиране (Greenwashing), скандалите около което зачестиха в Европа. Това е нелоялна практика да се използват реклами, етикетиране и други маркетингови стратегии, които целят да убедят потребителите, че дадена услуга или продукт е по-зелена, отколкото е в действителност. Големият въпрос по думите на д-р Моравенов, е "дали парите ще отидат наистина за зелени или устойчиви инвестиции, или ще се сблъскат с Greenwashing". В момента в ЕС все още се обсъжда размерът на глобите.

Ползите от ESG отчитането

Отвъд регулярното разкриване на финансова/счетоводна информация, докладването и ефективното управление на ESG показателите може да донесе значителни ползи за компаниите по отношение на: достъп до капитал; ограничаване на разходи и повишаване ефективността; управление на риска; ръст на приходите и експанзия; стойност и репутация на дружеството; нормативно съответствие; човешки капитал, вкл. задържане и наемане на служители.

Според FMS, създател на платформата, тя може да бъде използвана и от дружества, които искат на доброволен принцип да покажат своят бизнес модел и стратегията, разработени в контекста на устойчивото развитие.

През последните години, на фона на динамични кризи от всякакво естество най-важният приоритет за ръководството на една компания е нейното развитие. Повечето МСП не разпознават все още темата за устойчивото развитие и приемат тези изисквания по-скоро като тежест, а не като възможност.

Препоръките на създателя на платформата Oxygen

"Българските компании са изправени пред засилващата се административна тежест и бързо променящи се регулации. Основното предизвикателство пред тях е осъзнаването на важността на докладването по темите на устойчивостта и възприемането му като възможност.", посочва Гергана Пападопулу, управител на FMS.

Показателно за начина и качеството на управление на една компания, особено публична е прозрачността и начина на докладване.

Ориентирането в огромния поток от информация по темите за устойчивостта е проблем за повечето малки компании. Те срещат трудности и при определянето на съществените за тях теми, събирането и докладването на съответната информация и избор на индикатори за наблюдение, посочва г-жа Пападопулу.

Към момента за повечето дружества в България няма нормативно изискване, което да им вменява задължението за докладване по темите за устойчивостта. Публичните дружества докладват от години корпоративните аспекти на тяхната дейност.

Много МСП се сблъскват с нарастващите изисквания за предоставяне на информация относно устойчивите им бизнес практики - обикновено от инвеститори, банки и големи чуждестранни клиенти, като част от веригата им на доставки.

Преходът към устойчива икономика означава, че в близко бъдеще събирането и споделянето на информация за устойчивостта ще стане обичайна бизнес практика за всички компании.

От дъщерната компания на БФБ FMS обръщат специално внимание на Нефинансовата декларация, която в нейната цялост е инструмент за комуникация със заинтересованите страни. Представената в нея информация следва да е структурирана, кратка и ясна. Компанията следва да идентифицира всички съществени спрямо дейността си теми, краткосрочните и дългосрочни цели и визия в контекста на устойчивото развитие.

Предимствата на платформата

Важно предимство на Oxygen, е във възможността да генерира ESG отчет, който специално за публичните компании съответства на Нефинансовата декларация, която е разработена, съгласно европейското и българското законодателство и включва наложилите се в световната практика ESG показатели. Генерираната декларация съдържа количествена и качествена информация структурирана текстово и графично. Toва улеснява максимално публичните компании, особено в годишния отчетен период.

Едно от най-големите предимства на Oxygen e, че съдържа Насоки за ESG отчитане - практическо ръководство, което е базирано на водещия опит на над 10 страни в света и което да съпровожда българските компании в зелената им трансформация. Насоките са изработени и приети от Green Finance & Energy Centre - първият и единствен в България think tank за устойчиви финанси и енергетика и са припознати от Българска фондова борса.

Какво съдържа Oxygen

Самият продукт се състои от няколко основни раздела, които следват идентична структура в основните теми - корпоративно управление, екология, социална отговорност и заетост, защита на човешките права и антикорупция, посочват от FMS.

Повечето от данните, които компаниите попълват в платформата вече са налични в дружеството. Публичните компании покриват една голяма част от социалните въпроси и въпросите, свързани с корпоративното управление на дружеството. Oxygen значително минимизира работата по ръчно отчитане и предоставя ясни предимства за българските компании:

- Първо - информацията, която компаниите трябва да подават е структурирана по начин, съответстващ на бизнес средата и дейността на компаниите в България.

- Второ - има възможност да се докладва информация на български и английски език.

Oxygen генерира автоматично нефинансова декларация, която е разработена в съответствие с регулаторните изисквания.

Това максимално улеснява публичните компании, особено в отчетния период.

 

*Материалът е с информационен характер и не е препоръка за покупко-продажба на ценни книжа