Оборотът на Българска фондова борса (БФБ) бележи леко понижение за периода от януари до октомври 2023 г. в размер на 16.78% спрямо същия период на миналата година.

Общият оборот само за месец октомври е 81,26 млн. лв. и се понижава с почти 50% спрямо предходния месец септември, когато достигна 161,19 млн. лв., и спада с 16.78% на годишна база, сочат обобщените данни, представени в графичен вид на страницата на БФБ.

Реализирани са общо 5 424 сделки, които са с 15.75% по-малко спрямо предходния месец септември и с 36.28 на сто по-малко на годишна база, спрямо октомври 2022 година.

Индексите:

- Българският бенчмарк SOFIX - 747.00 пункта, като спада с 1.16% спрямо предходния месец септември и нараства с 24.19% на годишна база спрямо октомври 2022 година. Сред 15-те емисии от SOFIX, 7 отчитат повишение през отчетния период, а 8 регистрират спад.

В класацията на топ 3 печеливши компании от основния борсов индекс SOFIX през октомври са "Българска фондова борса" АД - София, ТБ "Първа инвестиционна банка" АД-София и "Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ", които нарастват съответно с 16.63%, 10.66% и 2.65 процента.

Сред топ 3 на губещите компании от SOFIX са: "Шелли груп" АД, "Еврохолд България" АД-София и "М+С Хидравлик" АД, които се понижават съответно с 5.57%, 5.03% и 3.64%;

- Широкият BGBX 40 - 117.27 пункта, като се понижава с 0.81% спрямо предходния месец септември и се повишава с 12.92% на годишна база, спрямо октомври 2022 година;

- Равно претегленият BGTR 30 - 785.78 пункта, като губи 0.27% спрямо предходния месец септември и нараства със 7.46% на годишна база, спрямо октомври 2022 година;

- Секторният BG REIT - 189.72 пункта, като спада с 0.33% спрямо предходния месец септември и се повишава с 3.58% на годишна база спрямо октомври 2022 година;

- Индексът за развитие beamX - 98.99 пункта, като нараства с 1.12%, а данни на годишна база спрямо октомври 2022 година липсват, тъй като измерителят се изчислява от 18 септември 2023 година.

Други акценти от българския капиталов пазар за октомври,

отбелязани в бюлетина на БФБ, са провелата се на 16 октомври четвърта и последна стратегическа среща от програмата beamUp lab 3. Водеща организация на Gravity meetUp IV беше Българската асоциация на лицензираните инвестиционни посредници, а основната тема - какви са ползите и предимствата от листване на борсата. Представители на листнатите компании "Илевън Кепитъл" (Eleven Capital) и "Телематик Интерактив" (Telematic Interactive) са споделили своята перспектива и опит в процеса по набиране на капитал през БФБ. Ключов елемент беше и представянето на пет компании-участници в beamUp lab 3. Експерти и инвестиционни посредници изготвиха безвъзмездно инвестиционен анализ за всяка една компания и предоставиха обратна връзка за силните и слабите страни от тяхното корпоративно и финансово развитие.

На 17 октомври БФБ и Пловдивския университет "Паисий Хилендарски" подписаха споразумение за сътрудничество за съвместни образователни инициативи. В рамките на споразумението страните се договориха за провеждането на съвместни научни, образователни и концептуални проекти, провеждане на семинари, стажове, презентации, лекции и обучения на студенти от специалностите в различните степени на обучение.