Неочаквано повечето лихви по кредитите са спаднали, докато лихвите по депозитите са се увеличили през септември, след като през август банките вдигнаха всички лихви. Това сочат данните за лихвената статистика за миналия месец на БНБ, които са изненадващи, след като в цял свят централните банки увеличават основните лихви, а прогнозите сочат, че нарастването ще се увеличава поне докато се овладее инфлацията.

Навярно през октомври ще настъпи по съществен обрат, тъй като БНБ вече обяви, че след 6 години повишава основния лихвен процент (ОЛП) до 0.46 на сто. За септември ОЛП е 0.00%, като в сравнение с август 2022 г. запазва нивото си.

През септември 2022 г. индексът ЛЕОНИА Плюс се увеличава с 0.56 процентни пункта (пр. п.) до 0.49%. Лихвеният процент по свръхрезервите е 0.00%, като спрямо август 2022 г. остава без промяна. Дългосрочният лихвен процент за оценка на степента на конвергенция (ДЛП) през септември 2022 г. е 1.85%, като спрямо август 2022 г. запазва нивото си.

За сектор Домакинства лихвите и по потребителските, и по жилищните заеми намаляват

Средният лихвен процент по кредитите за потребление в левове се понижава с 0.03 пр. п. до 8.23%, а годишният процент на разходите (ГПР) по тези кредити - с 0.02 пр. п. до 8.76%. През юли и август тези лихви бяха съответно 8.78% и 8.66 на сто.

При жилищните кредити в левове, средният лихвен процент намалява с 0.03 пр. п. до 2.46%, а ГПР - с 0.10 пр. п. до 2.66%. В сравнение с август и юли тази лихва е била съответно 2.76% и 2.71 на сто.

Най-много спада средният лихвен процент по другите кредити в левове, с 0.17 пр. п. до 3.04%.

Като цяло отпуснатите кредити за домакинствата намаляват през септември, като по-голям е спадът при потребителските заеми. Обемът на новия бизнес по кредитите за потребление в левове се понижава с 11.5% (84.1 млн. лв.) до 647.5 млн. лв., а този на предоговорените кредити и кредитите за рефинансиране - с 16.6% (18.9 млн. лв.) до 95 млн. лв.

При жилищните кредити в левове обемът на новия бизнес намалява по-слабо със 7.9% (44.9 млн. лв.) до 520.9 млн. лв., а този на предоговорените кредити и кредитите за рефинансиране - с 4.7% (7 млн. лв.) до 142.2 млн. лв.

Обемът на новия бизнес по другите кредити в левове спада с 13.5% (3 млн. лв.) до 19.5 млн. лв., а този на предоговорените кредити и кредитите за рефинансиране нараства със 122.1% (2.5 млн. лв.) до 4.6 млн. лв. Обемът на новия бизнес по другите кредити в левове на Работодатели и самонаети лица намалява с 12.7% (2.3 млн. лв.) до 16 млн. лв.

Източник: БНБ

През септември 2022 г. в сравнение с август 2022 г. средният лихвен процент по депозитите за нефинансови предприятия с договорен матуритет (ДДМ) в левове се увеличава с 0.05 пр. п. до 0.14%, а по тези в евро - с 0.19 пр. п. до 0.25%. Средните лихвени проценти по овърнайт-депозитите в левове и в евро се запазват на нива от 0.00%.

Обемът на новия бизнес по депозитите с договорен матуритет в левове се повишава с 2.7% (2.4 млн. лв.) до 91.1 млн. лв., а по тези в евро - с 20.3% (15.7 млн. лв.) до 93.3 млн. лв. Това означава, че бизнесът продължава да увеличава спестяванията си в банките, вместо да ги инвестира. Това от една страна е нормално в условия на спадащ ръст на икономиката и несигурна пазарна спеда, но от друга не е, защото лихвите по депозитите са значително по-ниско, отколкото на инфлацията.

През отчетния месец средният лихвен процент по депозитите за домакинства с договорен матуритет в левове нараства с 0.10 пр. п. до 0.27%, а по тези в евро намалява с 0.20 пр. п. до 0.30%. Средните лихвени проценти по овърнайт-депозитите в левове и в евро се запазват на нива от 0.00%.

Средните лихвени проценти по депозитите, договорени за ползване след предизвестие в левове и в евро остават на нива съответно от 0.12% и 0.17%.

3e-news.net