"Управителният съвет на Българската народна банка на свое заседание от 2 декември 2020 г. реши, че ще спазва гласуваните от Европейския банков орган Насоки EBA/GL/2020/15 за изменение на Насоки EBA/GL/2020/02 относно законодателните и частните мораториуми върху плащанията по кредити, прилагани с оглед на кризата, предизвикана от COVID-19". На база на последните дискусии ЕБО взе решение да реактивира Насоки EBA/GL/2020/02 относно законодателните и частните мораториуми върху плащанията по кредити с нов краен срок на прилагане на мораториума 31 март 2021 г.

Българската народна банка (БНБ) определи нов краен срок на прилагане на мораториума върху кредитите - 31 март 2021 г., това оповести регулаторът днес. Този нов срок замества предходния краен срок - 30 септември 2020 година. Максимално допустимият срок на отсрочванията е девет месеца, като този срок включва и срока на вече одобрено отсрочване по съответната експозиция.

Припомняме, че първоначално мораториумът трябваше да приема заявления до 22 юни, а максималната отсрочка по всеки индивидуален кредит беше 6 месеца. Впоследствие крайната дата беше променена - на 30 септември 2020-а. Така последните одобрени кредити бяха отсрочени максимално до 31 март 2021-а.

От решението на БНБ разбираме, че институцията планира да продължи и през 2021 г. да прилага всички мерки, приети през март 2020 г, като мярката за неразпределение на дивиденти ще покрие и печалбите от текущата година. От Централната банка допълват, че търговските банки трябва да осигурят необходимите им ресурси за посрещане на бъдещо влошаване в качеството на кредитите.

В началото на април 2020 г. като реакция на началната фаза на пандемията от COVID-19 и на предприетите от различни държави членки действия, свързани с мораториум върху плащанията на кредитополучатели Европейския банков орган (ЕБО) прие Насоки относно законодателните и частните мораториуми върху плащания по кредити във връзка с COVID-19. С насоките се създаде общоевропейска регулаторна и пруденциална рамка по отношение възможностите за временно отлагане на плащания по задължения на кредитоспособни клиенти на банките, изпитващи временни затруднения в резултат от пандемията. Междувременно влязоха в сила серия от мерки, предприети от БНБ, насочени към допълнително укрепване на капиталовата и ликвидна позиция на банките, опериращи в България. Мерките целяха едновременно облекчаване на кредитополучателите и съхраняване капацитета на банките за предоставяне на кредити. През септември 2020 г. след анализ на ефектите от мораториумите и възможностите за нормализиране на икономическата активност и финансовото посредничество ЕБО взе решение за преустановяване на мораториумите върху плащанията. С това решение на ЕБО, дефиниращо рамката за целия европейския банков сектор, ефективно отпадна правната възможност Българската народна банка да утвърждава нови такива мораториуми.

"Междувременно се наблюдава повторно ускорено разпространение на пандемията, което доведе до различни по обхват, дълбочина и продължителност ограничителни мерки както в България, така и в целия Европейски съюз. Това отново постави на дневен ред необходимостта от разглеждане на възможността за удължаване действието на насоките на ЕБО. Българската народна банка заедно с останалите национални надзорни органи участваше във възобновените в ЕБО дискусии по тази тема, където се анализират ефектите от подобни мерки върху икономиката и съответно върху балансите на кредитните институции", съобщиха от Централната банка на страната.

Във връзка с това решение от Асоциацията на банките информираха, че работят по изготвяне на промени в одобрения от БНБ и приет през април 2020 г., с промени през юли 2020 г., Ред за отсрочване ("Ред за отсрочване и уреждане на изискуеми задължения към банки и дъщерните им дружества").

"Измененията в документа в кратки срокове ще бъдат представени на УС на БНБ и при условие, че бъдат одобрени, ще бъдат оповестени по подходящ начин. Чрез промените в Реда за отсрочване банките в България ще предложат на клиентите си, изпитващи затруднения заради COVID-19, предоставените нови регулативни възможности за отсрочване на задължения", допълват от Асоциацията.

Отсрочени задължения

По последни данни към 31 октомври 2020 г. са отчетени общо 106 726 подадени искания с брутна балансова стойност на задълженията 9,521 млрд. лв., и одобрени общо 88 448 броя с общ брутен размер 8,534 млрд. лева.

Предприятията са внесли 13 237 искания за 7,534 млрд. лв., от които одобрените към края на октомври са 11 934 броя за 6,779 млрд. лева.

Домакинствата са подали 93 489 искания за отсрочване на задължения на стойност 1,987 млрд. лв., от които одобрените към края на октомври са 76 514 броя за 1,755 млрд. лв. Спрямо 30 септември 2020 г. общият брой на одобрените искания от предприятия и домакинства е намалял с 18 033, а брутният размер на одобрените задължения, обект на частния мораториум, спада с 489 млн. лева.